1

Czy powiniśmy ustalać progi terapeutyczne w oparciu o FRAX?

Zachęcamy do zapoznania się z przeglądem, opublikowanym online w Archives of Osteoporosis. Autorzy przeanalizowali wykorzystanie kalkulatora FRAX przy ustalaniu wytycznych terapeutycznych.

Opracowane przez WHO narzędzie do określania ryzyka złamania FRAX wykorzystuje się do określania 10-letniego prawdopodobieństwa złamania bliższego końca kości udowej oraz głównego złamania osteoporotycznego w oparciu o kliniczne czynniki ryzyka z opcjonalnym wykorzystaniem BMD. Więcej o FRAX.

Od czasu wprowadzenia do użytku w 2008 roku, FRAX stał się powszechnie stosowanym w praktyce klinicznej narzędziem, często uwzględnieniam w wytycznych krajowych. Obecnie dostępny jest w 58 krajach (w oparciu o dane epidemiologiczne danego kraju) w 32 wersjach językowych.

Zgodnie z większością wytycznych, leczenie na osteoporozę zalecane jest u osób z wcześniejszym złamaniem niskoenergetycznym. U pacjentów bez wcześniejszego złamania, progi terapeutyczne w opraciu o FRAX, mogą być wyznaczane różnymi metodami.

Świeżo opublikowany raport „Systematic review of intervention thresholds based on FRAX” opublikowany ostatnio w Archives of Osteoporosis, owoc współpracy International Osteoporosis Foundation (IOF) oraz National Osteoporosis Guideline Group (NOGG), to przegląd systematyczny wykorzystania FRAX w tworzeniu krajowych wytycznych. W szczególności zwracający uwagę na jego wykorzystanie do ustalania progów terapeutycznych wraz z późniejszą walidacją.

Raport zbiera dośwadczenia ze świata i uwzględnia informacje tj.:
– wykorzystanie stałych progów terapeutycznych FRAX;
– stosowanie progów terapeutycznych FRAX zależnych od wieku;
– zastosowanie hybrydowych progów terapeutycznych z użyciem FRAX;
– podejście ekonomiczne służb zdrowia do progów terapeutycznych FRAX;
– dyskryminacja przez FRAX (porównanie modeli FRAX w oparciu o różne kohorty);
– kalibracja FRAX. 

W oparciu o liczne wnioski i rekomendacje przegląd pokazuje, że zastosowanie narzędzia wykorzystującego jasne progi lub dostosowanego do wieku jest bardziej skuteczne niż korzystanie z samej wartości BMD. Jednocześnie podkreślają, że ważne jest by były one dostosowane dla danego kraju.

Więcej niż połowa analizowanych prac (39 z 58) przyjęła próg interwencji na poziomie 20% ryzyka głównego złamania osteoporotycznego. W prawie wszystkich przypadkach jako uzasadnienie podawano fakt, że jest to próg stosowany przez National Osteoporosis Foundation (USA). 

Główny autor opracowania Prof. John A. Kanis (Zakład Human Metabolism w Sheffield University) skomentował:
„Uwzgledniając dużą zmienność w zakresie prawdopodobieństwa złamań na świecie, bardzo istotne jest by progi terapeutyczne były dostosowane do populacji danego kraju. Spośród 120 opracowanych wytycznych lub prac naukowych, które zalecały wykorzystanie FRAX , 38 nie wskazywały jasnej zależności jak należy interpretować wynik prawdopodobieństwa złamania. Stanowi to powód frustacji klinicystów. Bezpośrednie odesłanie do krajowych wytycznych opartych na wynikach kalkulatora FRAX (tj. w Wielkiej Brytanii, Finlandii, Libanie czy Rumunii) daje gotowe rowiązanie.”

Źródło: www.iofbonehealth.org/news/systematic-global-review-intervention-thresholds-based-frax