1

INDEKS MASY CIAŁA, STĘŻENIE INSULINOPODOBNEGO CZYNNIKA WZROSTU PIERWSZEGO I GĘSTOŚĆ TKANKI […]

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s157.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s39.

P074
INDEKS MASY CIAŁA, STĘŻENIE INSULINOPODOBNEGO CZYNNIKA WZROSTU PIERWSZEGO I GĘSTOŚĆ TKANKI KOSTNEJ U KOBIET W OKRESIE POSTMENOPAUZALNYM

Krzysztof Hadaś, Alina Warenik – Szymankiewicz,
Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej A.M.
im K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul.: Polna 33, 60-535 Poznań.

Insulinopodobny czynnik wzrostu pierwszy (IGF 1) posiada bezpośredni wpływ na efekt działania jednostki remodelującej tkankę kostną, bierze więc aktywny udział w regulacji metabolizmu tkanki kostnej. Wyższe wartości indeksu masy ciała (BMI) działają ochronnie na gęstość tkanki kostnej (BMD). Celem pracy była ocena zależności między BMD, BMI i stężeniem IGF 1 u kobiet w okresie postmenopauzalnym.
Badaniu poddano grupę 38 kobiet w okresie postmenopauzalnym i oznaczono stężenie IGF 1 w surowicy krwi, oznaczono gęstość tkanki kostnej w kręgosłupie lędźwiowym metodą DEXA.
Zbadano korelację pomiędzy BMD, stężeniem IGF 1, BMI i ilością lat od ostatniej miesiączki.
Stwierdzono, że wraz z upływem lat po menopauzie następuje obniżenie BMD (p<0,05), występuje wprost proporcjonalna zależność między IGF 1 a BMD ( p<0,05). Nie stwierdzono znamiennej zależności między BMD a BMI (p=0,053).
Wnioski: wraz z upływem lat od menopauzy zmniejsza się gęstość tkanki kostnej, stwierdzenie niskiego stężenia IGF 1 pozwala przewidywać niższą gęstość tkanki kostnej i ma większą wartość w przewidywaniu niskiej gęstości tkanki kostnej niż BMI.

P074
BODY MASS INDEX, CONCENTRATION OF INSULIN LIKE GROWTH FACTOR -1 AND BONE MINERAL DENSITY IN WOMEN IN THE POSTMENOPAUSAL PERIOD

Krzysztof Hadas, Alina Warenik-Szymankiewicz,
Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej A.M. im, K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul.: Polna 33, 60-535 Poznan, Poland

Insulin like growth factor -1 (IGF -1) possess a direct influence on the bone remodelling unit, therefore it takes part in the regulation of bone metabolism. A higher body mass index (BMI) is considered a bone protective factor. The aim of the study was to evaluate the correlation between bone mineral density (BMD), serum IGF 1 level and BMI in postmenopausal women.
38 women were admitted to the study. The concentration of serum IGF 1 was evaluated. BMD was evaluated by the DEXA method in the lumbar spine. We assessed the correlation between BMD, concentration of IGF 1 and time after menopause.
There was a positive correlation between time after menopause and bone mineral density (p. <0,05) and a positive correlation between the serum IGF 1 level and BMD ( p<0,05). There was no correlation between BMD and BMI (p=0,053).
Conclusions: After menopause BMD decreases, lowered level of IGF 1 is correlated with lower BMD and poses a more prognostic value in predicting lower bone mineral density.