1

KORELACJA MIĘDZY OBRAZEM KLINICZNYM, RADIOLOGICZNYM I ULTRASONOGRAFICZNYM STAWÓW KOLANOWYCH […]

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s165.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s41.

P082
KORELACJA MIĘDZY OBRAZEM KLINICZNYM, RADIOLOGICZNYM I ULTRASONOGRAFICZNYM STAWÓW KOLANOWYCH DZIECI CHORYCH NA HEMOFILIĘ

Anna Klukowska*, Zbigniew Czyrny**, Paweł Laguna***, Michał Brzewski****, Małgorzata Serafin-Król**, Roma Rokicka-Milewska*.
* Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Akademia Medyczna, Warszawa,00-576 ,ul.Marszalkowska 24.
** Zakład Diagnostyki Obrazowej, Akademia Medyczna, Warszawa.
*** Kliniczny Szpital Dziecięcy.
****Zakład Radiologii Pediatrycznej, Akademia Medyczna, Warszawa.

Słowa kluczowe: hemofilia, artropatia hemofilowa, ultrasonografia, chondromalacja, staw kolanowy, zapalenie błony maziowej.

Celem pracy była ocena obrazu klinicznego, radiologicznego i ultrasonograficznego ( USG) stawów kolanowych u chorych na ciężką postać hemofilii i choroby von Willebranda, ustalenie zależności między tymi obrazami oraz przydatności USG w ocenie zaawansowania artropatii hemofilowej. Badania przeprowadzono u 39 chłopców, uwzględniając jedynie tych, którzy przebyli wylewy do stawów kolanowych. Średni wiek dzieci wynosił 10,01±3,01 lat (od 2 do 16 lat). U pacjentów z niewielkimi (1-3 punkty) i średnio nasilonymi ( 4-7 punktów) zmianami radiologicznymi w kościach stawu kolanowego obserwowano zwiększenie ilości płynu, znaczny przerost i stan zapalny błony maziowej w badaniu USG. U chorych na hemofilię ze znacznie nasilonymi zmianami kostnymi (8-13 punktów) ilość płynu była zwykle prawidłowa, odczyn zapalny niewielki, natomiast utrzymywał się znaczny przerost błony maziowej. Ocenę radiologiczną artropatii hemofilowej przeprowadzono w oparciu o klasyfikację Petterssona i wsp. Stwierdzono dobrą korelację pomiędzy stopniem zniszczenia chrząstki widocznym w obrazie USG a zaawansowaniem zmian kostnych w badaniu radiologicznym. Ze wzrostem liczby przebytych wylewów krwi do stawu kolanowego nasilało się niszczenie chrząstki oraz kości stawu. Badanie USG stawu jest przydatne w ocenie płynu, błony maziowej oraz chrząstki stawu u chorych na hemofilię.

P082
CORRELATION BETWEEN CLINICAL, RADIOLOGICAL AND ULTRASONOGRAPHICAL IMAGE OF KNEE JOINTS IN CHILDREN WITH HAEMOPHILIA

Anna Klukowska1, Zbigniew Czyrny2, Pawet Laguna3, Michal Brzewski4, Malgorzata Serafin-Krol2, Roma Rokicka-Milewska1,
1. Department of Paediatrics, Haematology and Oncology, Medical Academy, Marszalkowska 24, 00-576 Warsaw, 2. Diagnostic Imaging Department, Faculty II, Medical Academy,3University Childrens Hospital, Warsaw,4Department of Paediatric Radiology, Medical Academy, Warsaw, Poland

The aims of the study were to evaluate the clinical, radiological and ultrasonographical images of knee joints in children with severe haemophilia and von Willebrand’s disease, to determine the correlation between these images and to assess the usefulness of ultrasonography (USG) in evaluating the intensity of haemophilic arthropathy. Thirty-nine boys were included in the study, all had a past history of knee bleeding. The average age of the children was 10,02±3,01 years. In patients with slight radiological changes in bones of the knee joint (1-3 points) and moderate changes (4-7 points), an increase in synovial fluid, considerable hypertrophy and inflammation of the synovium were observed on USG. In haemophilic patients with severe bone changes (8-13 points) fluid amount was usually normal and there was slight inflammation but considerable hypertrophy of the synovium. Radiological evaluation of haemophilic arthropathy was made according to the Pettersson et al. classification. A positive correlation between the degree of cartilage damage on USG and the progression of bone changes in radiographs was found. Cartilage and bone damage progressed with the increase in number of intraarticular haemorrhages into the knee joint . In our opinion USG is useful in evaluating fluid, synovium and cartilage of joints in haemophiliacs.