1

OCENA GĘSTOŚCI MINERAŁÓW KOŚCI U MIESZKAŃCÓW KRAKOWA NA PODSTAWIE BADANIA DENSYTOMETRYCZNEGO […]

II Krakowskie Sympozjum – Osteoporoza w życiu, praktyce i teorii
Kraków 30.09 – 01.10.1995

Streszczenia:
Materiały kongresowe: REFERATY, s24.


OCENA GĘSTOŚCI MINERAŁÓW KOŚCI U MIESZKAŃCÓW KRAKOWA NA PODSTAWIE BADANIA DENSYTOMETRYCZNEGO KOŚCI PRZEDRAMIENIA

Doniesienie wstępne

R.T.Kukiełka, E. Czerwiński
Klinika Ortopedii Collegium Medicum UJ, Kraków ul. Kopernika 19a

Osteoporoza jest uznana jako choroba cywilizacyjna, dotycząca wielkich aglomeracji miejskich. Występuje u 10% społeczeństwa i u ok. 30 % kobiet po 50 roku życia. Istnieją podejrzenia, że skażenie naturalnego środowiska może zwiększać ryzyko występowania osteoporozy. Podjęliśmy zatem próbę oceny częstości występowania osteoporozy w Krakowie.
Do oceny wybraliśmy dzielnicę Śródmieście, którą zamieszkuje ok. 100.000 osób. Przy użyciu generatora losowego Informatycznego Ośrodka Badań Urzędu Woje¬wódzkiego w Krakowie, losowo wybraliśmy 1000 populację osób w wieku ponad 40 lat i mieszkających w Śródmieściu co najmniej od 40 lat (ww. kryteria spełniało ok. 1600 osób). Do badania zgłosiło się 325 osób, w tym 232 kobiet oraz 93 mężczyzn. U wszystkich osób przeprowadzono wywiad według kwestionariusza zawierającego pytania zarówno o zmiany patologiczne w układzie kostno-stawowym, jak i czynniki ryzyka osteoporozy. Następnie wykonano badanie densytometryczne przedramienia niedominującego (w przypadku złamania badano przedramię dominujące – 5 kobiet i 6 mężczyzn) przy użyciu apataru Osteometer DTX 100. Za kryterium osteoporozy przyjęto za WHO z 1994 (1) poziom T-score poniżej -2.5. Wobec braku odpowiedniej polskiej grupy kontrolnej dane porównaliśmy do badań WHO, dotyczących częstości występowania osteoporozy u kobiet rasy białej. W poszczególnych przedziałach wiekowych stwierdzono następującą częstość osteoporozy u kobiet:

wiek badanych
40-49
50-59
60-69
70-79
liczba
137
72
16
8
osteoporoza
3 (2.2%)
7 (9.7%)
5 (31.3%)
5 (62.5%)
osteoporoza (dane WHO)
0.0%
14.8%
21.6%
38.5%

Wyniki naszych badań wskazują, że częstość osteoporozy u mieszkańców Krakowa jest wyższa niż w badaniach przeprowadzonych przez WHO.
World Health Organisation, Assessment of fracture risk and its application to screening for menopausal osteoporosis. WHO technical report series. Geneva, 1994.