1

OSTEOPOROSIS AND ATHEROSCLEROSISVI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 25-26.09.2015

 

L41

OSTEOPOROSIS AND ATHEROSCLEROSIS

Sokolovic S.

Cardiology Clinic, University Clinical Center Sarajevo & Medical Faculty Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Key words: osteoporosis, atherosclerosis, cardiovascular risk factors

 

Introduction. The association between Osteoporosis and Atherosclerosis has been studied recently in a significant number of RCTs. The evidence based medicine have shown similarities in degenerative/inflammatory pathophysiological pathways and in risk factors. Treatment of one disorder have the impact on the other one. Patients with both disorders share the common risk factors. For both disorders, the prevalence of cardiovascular events and osteoporosis increase for gender and age.

The objective of this paper was to study the atherosclerosis association in osteoporotic patients.

Material and Method. This study is follow-up of previous retrospective study with new prospective included patients. Total of 146 osteoporotic patients were examined for CV risk factors and concomitant diseases. Patients with osteoporosis were divided in two groups: Glucocorticoid induced osteoporosis (GIO) and Postmenopausal osteoporosis  (PMO). The retrospective/prospective clinical study was designed. There were 132 females (90,4%) and 14 males (9,6%). The average age in total was 64,96 years. In the female group the average age was 64,65years (range 39-90y), while in the male group it was 65,47 years (range 46 – 78y). The most frequent cause of OP was PMO observed in 75 pts (51,37%) and  GIO was observed in 71 pts (48,63%). The transthoracic echocardiography was performed as the main diagnostic tool for the calcium deposition in the heart and aorta. 

Results. All patients with osteoporosis had atherosclerosis manifested in a deposition of calcium in the heart and aorta. Majority of patients were females and within the age of approximately 65 years old. The arterial hypertension was present in 96 pts, lipid profile was increased in 89 patients, smoking in 82 and patients, and 71 pts used glucocorticoids to treat rheumatic diseases.

Conclusion. The results obtained from our study have shown the link between cardiovascular risk factors, atherosclerosis and osteoporosis in lipid abnormalities, smoking, arterial hypertension, gender and age.

 

L41

OSTEOPOROZA A MIAŻDŻYCA

Sokolovic S.

Cardiology Clinic, University Clinical Center Sarajevo & Medical Faculty Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Słowa kluczowe: miażdżyca, osteoporoza, czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

 

Wprowadzenie: Związki pomiędzy osteoporozą a arteriosklerozą są obecnie przedmiotem wielu randomizowanych badań. Medycyna oparta na dowodach (EBM) wykazała wiele podobieństw w zakresie degeneracyjnych/zapalnych szlaków fizjologicznych i czynnikow ryzyka. Leczenie jednej choroby ma wpływ na drugą, wspóne są też u pacjentów czynniki ryzyka. Dla obydwu chorób występowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych i osteoporozy wzrasta wraz wiekiem i płcią.

Celem niniejszej pracy było zbadanie wystepowania miażdżycy u pacjentów z osteoporozą.

Materiał I metoda: Badanie to jest kontynuacja wcześniejszego badania retrospektywnego z potencjalnie nowymi włączonymi pacjentami. Łącznie 146 pacjentów z osteoporozą badano pod kątem czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz chorób współistniejących. Pacjentów z osteoporozą podzielono na dwie grupy: osteoporozy indukowanej glikokortykoidami (OIG) i osteoporozy pomenopauzalnej (OP). Zaplanowano badania retrospektywno/prospektywne. Wzięły w nim udział 132 kobiety (90,4%) i 14 mężczyzn (9,6%), średni wiek  wynosił 64,96 lat. W grupie żeńskiej średnia wieku wynosiła 64,65 lata (zakres 39-90 lat), podczas gdy w grupie mężczyzn było to 65,47 lat (zakres 46 – 78 lat). Najczęstszą przyczyną osteoporozy była OP zaobserwowana w 75 przypadków (51,37%), zaś OIG zaobserwowano u 71 chorych (48,63%). Wykonano echokardiografię przezklatkową jako główne narzędzie diagnostyczne do zbadania depozycji wapnia w sercu i aorcie.

Wyniki. U wszystkich pacjentów z osteoporozą stwierdzono miażdżycę, przejawiającą się osadzaniem wapnia w sercu i aorcie. Większość chorych stanowiły kobiety oraz pacjenci w wieku około 65 lat. Nadciśnienie tętnicze stwierdzono u 96 chorych, podwyższony profil lipidowy u 89 pacjentów, palenie w 82 pacjentów, a 71 chorych stosowało glikokortykosteroidy w leczeniu chorób reumatycznych.

Podsumowanie: Wyniki uzyskane z naszego badania wykazały związek między czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, miażdżycy i osteoporozy, w zakresie zaburzeń lipidowych, w palenie, nadciśnienia tętniczego, płci i wieku.