Densytometria u dzieci

Osteoporosis Int (2003) 14, 9: 734 - 740 Występowanie osteoporozy wśród emigrantów z południowych i północnych Włoch: badanie przekrojowe, porównawcze. (Prevalence of osteoporosis and fractures in a migrant population from southern to northern Italy: a cross-sectional, comparative

Osteoporosis Int (2003) 14, 9: 722 - 727 Śmiertelność i chorobowość związana z farmakologicznym leczeniem osteoporozy po złamaniach biodra (Mortality and morbidity associated with osteoporosis drug treatment following hip fracture) Marilyn W. Cree(1), Angela G. Juby

Osteoporosis Int (2003) 14, 9 716 - 721 Porównanie wskaźnika ryzyka klinicznego i ilościowej ultrasonografii kości celem identyfikacji kobiet ze wzmożonym ryzykiem wystąpienia osteoporozy. (Comparison of a simple clinical risk index