1

Spotkanie Panelu Ekspertów w sprawie nowych rekomendacji w zakresie poprawy diagnostyki i leczenia osteoporozy

 W pierwszej połowie grudnia w Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni na Uczelni Łazarskiego odbyło się spotkanie ekspertów klinicznych i systemowych w dziedzinie osteoporozy oraz przedstawicieli organizacji pacjentów. W obliczu narastających problemów w diagnostyce i leczeniu osteoporozy w Polsce, uczestnicy spotkali się by opracować nowe wytyczne, pozwalające podjąć skuteczne działania w kierunku ich zminimalizowania.

Uwzględniając istniejące wyzwania w dziedzinie osteoporozy a także nieuchronny proces starzenia się społeczeństwa uczestnicy spotkania podjęli się znalezienia odpowiedzi na rosnące zagrożenie złamaniami osteoporotycznymi w Polsce. W swoich rekomendacjach autorzy odnieśli się m.in. do problemu jakim są złamania niskoenergetyczne u osób z prawidłową gęstością kości (bez klinicznie rozpozonanej osteoporozy). 

Rekomedancje objęły zalecenia podzielone względem formy opieki/adresata:

POZ
1. Wprowadzenie oceny ryzyka wystąpienia złamań dla kobiet i mężczyzn po 50 r.ż, z uwzględnieniem:
   - pomiaru wzrostu i wagi w okresach co 5 lat,
   - zastosowania kalkulatora FRAX co 5 lat jako formy screeningu populacyjnego
   - każdego przypadku złamania po 50 r.ż

2. Edukacja zdrowotna wszystkich pacjentów po 50 r.ż.

3. Wprowadzenie mierników wartości zdrowotnej w formie liczby złamań na 10 tys mieszkańców w populacji osób 50+.

AOS
1. Zwiększenie wartości porady specjalistycznej z wykonaniem densytometrii z zastosowaniem wskaźnika podnoszącego wycenę za badanie densytometryczne powyżej ustalonego odsetka populacji objętej badaniem.

2. Wprowadzenie do koszyka świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej kalkulatora ryzyka złamania FRAX.

3. Wprowadzenie katalogu diagnostycznych pakietów specjalistycznych obejmujących zryczałtowana finansowanie pakietu badań, który powinien być zakończony postawieniem diagnozy i ustaleniem terapii oraz przejęciem opieki przez lekarza POZ. Celem jest ograniczenie dzielenia porad diagnostycznych oraz przesuwanie zdiagnozowanych pacjentów do opieki lekarza POZ.

4. Zmiana w finansowaniu badania densytometrycznego

Leczenie szpitalne: 
1. Wprowadzenie obowiązku oceny ryzyka wystąpienia złamań z zastosowaniem kalkulatora FRAX w trakcie hospitalizacji :
   - u wszystkich hospitalizowanych pacjentów powyżej 70 r.ż.

   - u wszystkich pacjentów hospitalizowanych z powodu złamania powyżej 50 r.ż.

   - u wszystkich hospitalizowanych pacjentów zagrożonych osteoporozą wtórną powyżej 50 r. ż.

2. Prowadzenie Monitoringu Złamań FLS poprzez powołanie w szpitalach koordynatorów zajmujących się identyfikacją chorych ze złamaniami osteoporotycznymi, celem ich właściwego kierowania do poradni specjalistycznych (lub oddziałów) zajmujących się diagnostyką i kompleksowym leczeniem osteoporozy.

3. Zwiększenie dostępności do poradni leczenia osteoporozy.

4. Rozszerzenie kwalifikacji dla lekarzy udzielających świadczeń w poradni osteoporozy. Uwzględnienie lekarzy od początku specjalizacji pod warunkiem posiadania certyfikatu szkolenia z diagnostyki i leczenia osteoporozy. Dotyczy poniższych dziedzin: chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub reumatologii, lub endokrynologii, lub położnictwa i ginekologii, chorób wewnętrznych.


NFZ

Opracowanie ogólnopolskiego Programu Polityki Zdrowotnej finansowanego ze środków NFZ przeznaczonych na profilaktykę ,,Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy pierwotnej w ramach programów polityki zdrowotnej” oraz ,,Programu Koordynacji Profilaktyki Złamań Osteoporotycznych”.

W spotkaniu udział wzięli:
– prof. dr. hab. n. med. Marek Brzosko, Prezes Zarządu Głównego PTR,  Konsultant Krajowy 
ds. Reumatologii,
– prof. dr. hab. n. med. Longina Kłosiewicz – Latoszek, Instytut Żywności i Żywienia,

– prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak, Konsultant krajowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

– prof. dr. hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska, Przewodnicząca zespołu ekspertów ds. osteoporozy NIGRiR,

– prof. dr hab. n. med. Roman Lorenc, Prezes Wielodyscyplinarnego Forum Osteoporotycznego,

– prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko, kierownik Kliniki i Polikliniki Reumatologii NIGRiR,

– Krystyna Wodejko Wicedyrektor Biura Profilaktyki Zdrowotnej NFZ,

– dr Artur Prusaczyk, Wiceprezes zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego,

– Elżbieta Majewska, PARS,

– Beata Ambroziewicz, Prezes  Polskiej Unii Organizacji Pacjentów,

– dr Małgorzata Gałązka- Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia UŁ,

– Jerzy Gryglewicz ekspert ds. ekonomiki zdrowia Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia UŁ.


Źródło: https://izwoz.lazarski.pl/debaty-eksperckie/osteoporoza-rekomendacje-w-zakresie-poprawy-diagnostyki-i-leczenia/