1

WPŁYW IGF-I ORAZ IGFBP-3 NA MINERALNĄ GĘSTOŚĆ KOŚCI U KOBIET W WIEKU POMENOPAUZALNYM

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s92.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s20.

P010
WPŁYW IGF-I ORAZ IGFBP-3 NA MINERALNĄ GĘSTOŚĆ KOŚCI U KOBIET W WIEKU POMENOPAUZALNYM

Elżbieta Skowrońska-Jóźwiak, Arkadiusz Zygmunt, Andrzej Lewiński
Regionalny Ośrodek Menopauzy i Osteoporozy, Szpital Kliniczny nr 3,
Zakład Tyreologii Akademii Medycznej w Łodzi 90-245 Łódź, Wierzbowa 38

Stężenie insulinopodobnego czynnika wzrostowego-I (IGF I) w surowicy obniża się z wiekiem, ale związek pomiędzy IGF-I a rozwojem osteoporozy pomenopauzalnej nie jest wyjaśniony. IGFBP-3 jest białkiem wiążącym IGF-I, służy jako metaboliczny rezerwuar IGF-1 i przedłuża jego czas półtrwania.
Celem pracy było określenie wpływu zmian stężenia IGF-I oraz IGFBP-3 na mineralną gęstość kostną (BMD) u kobiet w okresie pomenopauzalnym.
Pacjenci i metody: Do badania włączono 62 kobiety po menopauzie, średni wiek wynosił 69,8 lat. Wszystkie pacjentki przebadano w celu wykluczenia innych czynników rozwoju osteoporozy. U każdej chorej wykonano badanie densytometryczne posługując się techniką DEXA (DPX, Lunar, USA), określając BMD (g/cm2) w szyjce kości udowej. IGF-I i jego białko wiążące oznaczono radioimmunologicznie (IGF-I Biosource Europe S.A., Belgium; IGFBP-3 Immunotech, France).
Wyniki: Zarówno stężenie IGF-I jak i IGFBP-3 było znacząco niższe w surowicach kobiet z osteoporozą (p<0.005) i wykazywało dodatnią korelację z BMD szyjki kości udowej (r=0.43).
Wniosek: Nasze obserwacje wskazują, niskie stężenie IGF-I i jego białka wiążącego może być odpowiedzialne za obniżanie mineralnej gęstości kostnej, co może prowadzić do rozwoju osteoporozy.

P010
INFLUENCE OF IGF-I AND IGFBP-3 ON BONE MINERAL DENSITY IN POSTMENOPAUSAL WOMEN

ElZbieta Skowronska-Jozwiak, Arkadiusz Zygmunt, Andrzej Lewinski,
Regional Centre of Menopause and Osteoporosis, Clinical Hospital No 3,
Department of Thyroidology, Medical University of Lodz, 90-245 Lodz, Wierzbowa 38, Poland

Serum concentration of insulin-like growth factor-I (IGF-I) decreases with age but the link between IGF-I and postmeno- pausal osteoporosis remains controversial. IGFBP-3 is the IGF-I binding protein, which prolongs the half-life of IGF-I and serves as a metabolic reservoir of IGF-I.
The goal of this study was to determine the effect of IGF-I and IGFBP-3 on bone mineral density in postmenopausal women.
Patients and methods: The study included sixty two (62) postmenopausal women, mean age 69,8 years. All the women were examined to exclude other risk factors of osteoporosis. Bone mineral density (BMD) was measured in the femoral neck, using dual-energy X-ray absorptiometry (DPX, Lunar, USA). The obtained results were evaluated according to WHO criteria of osteoporosis. IGF-I and IGFBP-3 were measured by RIA (IGF-I Biosource Europe S.A., Belgium; IGFBP-3 Immunotech, France).
Results: Serum concentrations of IGF-I and IGFBP-3 were significantly lower in the group of osteoporotic women (p< 0.005) and correlated positively with BMD of the femoral neck (r=0.43).
Conclusion: Our study indicates that low concentrations of IGF-I and of its binding protein in postmenopausal women may be responsible the loss of bone mineral density, thus leading to osteoporosis development.