Dla lekarzy

BEZTTŁUSZCZOWA MASA CIAŁA A GĘSTOŚĆ KOŚCI U MŁODYCH DOROSŁYCH Z CELIAKIĄ

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s117.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s27-28.


P035
BEZTTŁUSZCZOWA MASA CIAŁA A GĘSTOŚĆ KOŚCI U MŁODYCH DOROSŁYCH Z CELIAKIĄ

P.Dziechciarz1, G.Matusik2, A.Tałajko2, K.Bochenek1 , A.Horvath1, I.Łazowska1, A.Topczewska1 A.Radzikowski1
1 Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Akademii Medycznej w Warszawie
2 Zakład Biochemii Klinicznej Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Cel: Ocena związku pomiędzy antropometrycznymi wykładnikami stanu odżywienia a gęstością kości u młodych dorosłych z celiakią.
Materiał i metody: 50 młodych dorosłych z rozpoznaną w dzieciństwie z celiakią (30K, 20M), w wieku 17-31 lat ( śr. wiek. 22 lata) podzielono na 2 grupy: grupę A – 25 pacjentów, którzy od wielu lat przestrzegali dietę bezglutenową oraz grupę B – 25 pacjentów, którzy nie przestrzegali diety bezglutenowej przez minimum 12 lat w ciągu całego życia (w tym przez min. 3 lata bezpośrednio poprzedzające badanie). Gęstość kośćca całego ciała (BMDT), odcinka L2L4 kręgosłupa (BMDL), całkowitej zawartości mineralnej kości (BMC) oraz tłuszczowej (FM) i beztłuszczowej masy ciała (LBM) oceniane były aparatem Lunar DPX-L metodą dwuwiązkowej absorpcjometrii promieniowania rentegenowskiego. U wybranych 12 pacjentów z grupy A i 12 z grupy B, w okresie od listopada do kwietnia, oceniono dodatkowo biochemiczne wykładniki gospodarki wapniowo-fosforanowej: wapń zjonizowany, fosfor, 25OHD, 1,25(OH)2D, fosfatazę alkaliczną i parathormon.
Wyniki: U wszystkich badanych pacjentów wykładniki gospodarki wapniowo-fosforanowej ustroju były w zakresie norm laboratoryjnych. U 6 pacjentów z grupy A i u 5 z grupy B stwierdzono z-score<-1 w zakresie BMDL lub/i BMDT. BMC, BMDT, BMDL w sposób istotnie statystyczny korelowały z LM( r=0,42-0,88 p<0,01). Podobnych korelacji nie stwierdzono między wykładnikami mineralizacji kości a FM.
Wniosek: Beztłuszczowa masa ciała jest dobrym wykładnikiem gęstości kości u młodych dorosłych z celiakią.

P035
BODY COMPOSITION AS A PREDICTOR OF BONE MINERAL STATUS IN YOUNG ADULTS WITH COELIAC DIESASE

P. Dziechciarz1, G. Matusik1, A. Tatajko1, K.Bochenek1, A. Horvath1, I. Lazowska1, A. Topczewska1, A. Radzikowski1,
1Dept. of Pediatric Gastroenterology & Nutrition Warsaw University Medical School,
2Division of Clinical Biochemistry The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland

Osteopenia in coeliac disease (CD) is the result of calcium and vit.D malabsorption, moreover CD leads to impairment of nutritional status which in itself may reduce bone mineral density (BMD).
Goal: Assessment of the relationship between anthropometric indices and bone mineral status in young adult coeliacs with silent CD.
Patients and Methods: 50 young adults (30F,20 M), mean age 22 yrs (range 17-31yrs) with diagnosed coeliac disease before the age of 6, were classified into two groups – group A:25 patients on a long term gluten free diet (GFD), group B:25 asymptomatic coeliacs who for various reasons did not follow GFD for more than 12 yrs (minimum last 3 yrs before the study). Total body BMD (BMDT), lumbar spine: L2-L4 BMD (BMDL), total bone mineral content (BMC) and the indices of total body mass (TM), fat mass (FM) and lean body mass (LM) were measured using the Lunar DPX-L with dual energy X-ray absorptiometry. In 12 patients from group A and 12 from group B serum levels of ionized calcium, phosphate, 25OHD, 1,25(OH)2D, alkaline phosphatase and parathormone were measured between November and April.
Results: In all of the patients the indices of mineral metabolism were within normal limits. 6 patients from group A and 5 patients from B group had BMDT and/or BMDL z-score<-1. There were no significant differences in lumbar spine and total body BMD and BMC between the two analyzed groups. BMC, BMDT and BMDL significantly correlated with LM (r=0,42-0,88 p<0,01) but not with FM in the both analyzed groups.
Conclusion: Lean body mass but not fat mass is a good predictor of bone mineral status in young adult coeliacs with silent coeliac disease.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.