Dla lekarzy

CHOROBA METABOLICZNA KOŚCI WCZEŚNIAKÓW – PROBLEM NIEDOCENIANY PRZEZ NEONATOLOGÓW


VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 25-26.09.2015

 


L57

 

CHOROBA METABOLICZNA KOŚCI WCZEŚNIAKÓW PROBLEM NIEDOCENIANY PRZEZ NEONATOLOGÓW

 

Michałus I.

Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości I Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Słowa kluczowe: choroba metaboliczna kości wcześniaków, noworodki, wcześniactwo

 

Wstęp. Choroba metaboliczna kości wcześniaków jest zaburzeniem homeostazy gospodarki wapniowo-fosforowej występującym u noworodków urodzonych przedwcześnie. Ryzyko jej wystąpienia jest tym wyższe, im krótszy jest czas trwania ciąży i im mniejsza jest masa urodzeniowa, a więc dotyczy 20-30% urodzonych z masą ciała <1500g i aż 50-60% noworodków z urodzeniową masa ciała <1000g.

Wśród szeregu wczesnych i późnych powikłań wcześniactwa zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej zajmują szczególne miejsce, z uwagi na możliwość wystąpienia poważnych powikłań, takich jak zniekształcenia kośćca, czy skrócenie kończyn, będące konsekwencją złamań. Wśród objawów klinicznych na pierwszy plan wysuwają się: zahamowanie wzrastania, zmiany krzywiczopodobne oraz złamania patologiczne, które obserwuje się około 6-12 tygodnia życia. Odległymi skutkami tych zaburzeń z okresu noworodkowego może być osiągnięcie niższej szczytowej masy kostnej, a tym samym zwiększenie ryzyka osteoporozy w wieku dorosłym.

Jak wynika z badań prowadzonych w Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforowej i mineralizacji kośćca występują istotnie częściej u dzieci urodzonych przedwcześnie w porównaniu do noworodków donoszonych, a wcześniaki nie osiągają pełnej homeostazy układu kostnego w wieku skorygowanym „zero”. Liczne nieprawidłowości stwierdzone u wcześniaków, wskazują iż grupa ta powinna być objęta przesiewowo monitorowaniem stanu kośćca, aby zapobiec wystąpieniu powikłań ciężkich postaci choroby metabolicznej wcześniaków.

Wskazuje to na potrzebę zintensyfikowania profilaktyki zaburzeń mineralizacji kości u dzieci urodzonych przedwcześnie, z uwzględnieniem wskaźników dojrzałości noworodka.

 

 

Praca częściowo finansowana ze środków statutowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 503/01-090-02/503-01

 

 

 

L57

METABOLIC BONE DISEASE OF PREMATURITY – THE PROBLEM OF UNDERVALUED BY NEONATOLOGISTS

 

Michałus I.

Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości I Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Key words: metabolic bone disease of prematurity, neonates, prematurity


Metabolic bone disease of prematurity is a disorder of calcium-phosphorus homeostasis occurring in infants born prematurely. The risk of its occurrence is the higher the shorter is the duration of the pregnancy and the lower is the birth weight, and therefore applies to 20-30% of neonates with birth weight <1500 g, and as much as 50-60% of neonates with birth weight <1000 g.

Among numerous early and late risks of prematurity, calcium-phosphate disorders take a special place, because of the potential serious complications such as bone deformations or shortening of the limbs, as a consequence of fractures. Among the clinical symptoms the inhibition of growth, rickets-like symptoms, and pathological fractures, are observed approximately 6-12 weeks of age. A lower peak bone mass, and thereby increase the risk of osteoporosis in adulthood may be long-term effects of these disorders from the neonatal period.

According to a study conducted in the Department of Pediatric Propedeutics and Bone Metabolic Diseases, disorders of calcium and phosphorus and bone mineralization occur significantly more frequently in preterm infants, compared to full-term newborns and premature babies do not reach full homeostasis of skeletal system in the age adjusted „zero”. Many disturbances found in premature babies indicate, that this group should be covered of bone condition monitoring to prevent complications of severe metabolic bone disease of prematurity. Results of study indicate the need to intensify prevention of bone mineralization disorders in children born prematurely with regard to the newborn’s maturity.

 

 

The study was supported by the statutory activity of Medical University of Lodz No 503/01-090-02/503-01

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: