Dla lekarzy

P15 CO PACJENCI CHORUJĄCY NA OSTEOPOROZĘ WIEDZĄ O SWOJEJ CHOROBIE?

III Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 24-26.09.2009
Streszczenia:
Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2009, vol 11 (Suppl. 2), s:126.
 
 
P15
CO PACJENCI CHORUJĄCY NA OSTEOPOROZĘ WIEDZĄ O SWOJEJ CHOROBIE?
 
Chrzan B.R.
 
Oddział Chirurgiczno-Ortopedyczny, Szpital Hammerfest, Norwegia
 
 
Osteoporoza stanowi poważny problem medyczny, ekonomiczny, społeczny i psychologiczny. Chorobę charakteryzują zmiany w kości polegające na jej zmniejszonej wytrzymałości zwiększającej ryzyko złamań. Złamania bliższego końca kości udowej są jej najpoważniejszym powikłaniem. Po przebytym złamaniu w ciągu roku umiera 20% kobiet i 30% mężczyzn, 25% osób wymaga długotrwałego leczenia, a 50% staje się niepełnosprawna.
Celem pracy była ocena poziomu wiedzy pacjentów cierpiących na osteoporozę.
Materiał i metody: badaniem objęto 180 osób (90 mężczyzn i 90 kobiet) w wieku 60-78 lat leczonych w tutejszym szpitalu z powodu osteoporozy w latach 2007-8. pacjenci wypełniali autorską anonimową ankietę. Udział w badaniu był dobrowolny.
Wyniki: 86% chorych nie było w pełni zorientowanych w swoim stanie zdrowia, 65% czerpało wiedze na temat choroby od znajomych i rodziny, 96% uważało, że schorzenie niesie ograniczenia w życiu codziennym, 84% nie widziało potrzeby zwiększenia swojej aktywności fizycznej, 76% uważało, iż jedyną możliwość leczenia stanowi farmakoterapia, 98% obawiało się upadków.
Wnioski: chorzy z uwagi na wiek i wykształcenie w różnym stopniu interesują się swoją chorobą. Wiadomości uzyskane z ankiety przyczynią się w sposób istotny do zrozumienia problemów dotykających pacjentów i wypracowania kompleksowego modelu postępowania.
 
 
P15
WHAT THE PATIENTS SUFFERING FROM OSTEOPOROSIS KNOW ABOUT THEIR DISEASE?
 
Chrzan B.R.
 
Surgical & Orthopedic Ward, Hammerfest Hospital, Norway
 
 
Osteoporosis is a serious medical, economic, social, and psychological problem. The disease is characterized by lesions in bones consisting in its reduced strength, increasing the risk of fractures. The most important complications are the fractures in the closer ends of femoral bones. After past fractures 20% females and 30% males, 25% persons require long time treatment and 50% become handicapped.
The purpose of this paper was evaluating the scope of knowledge of patients suffering from osteoporosis.
Material and methods: studies were performed on 180 persons (90 women and 90 men) at the age of 60 to 78 years, treated in our hospital for osteoporotic fractures in the period from 2000 to 2007. The patients filled an author’s anonymous survey. Participation in the study was voluntary.
Results: 86% patients were not fully aware about their health condition. 65% were informed about their disease by families and friends, 96% believed that their disease causes restrictions in everyday life, 84% did not see any need of increasing their physical activities, 76% believed that the only chance of treatment is in pharmacotherapy, 96% were afraid of falls.
Conclusions: the patients due to their age and education standards are interested in various degrees in their disease. Information obtained from the survey contributes to better understanding of the problems of patients’ concern and to elaborating a comprehensive model of procedures.
 

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: