Dla lekarzy

GOSPODARKA Ca-P-Mg I GĘSTOŚĆ MINERALNA KOŚCI (BMD) U CHORYCH Z ZAPALENIEM PRZEŁYKU LECZONYCH […]

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s122.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s29.

P040
GOSPODARKA Ca-P-Mg I GĘSTOŚĆ MINERALNA KOŚCI (BMD) U CHORYCH Z ZAPALENIEM PRZEŁYKU LECZONYCH OMEPRAZOLEM

Tomasz Sikorski, Ewa Marcinowska-Suchowierska
Klinika Chorób Wewnętrznych CMKP Warszawa.
00-416 Warszawa, Czerniakowska 231.

Cel: Ocena metabolizmu Ca-P-Mg i BMD u chorych z zapaleniem przełyku(ZP) leczonych przez rok omeprazolem(OM). Metoda: Kryteria włączenia: co najmniej nadżerkowe ZP w endoskopii; wiek 18-80 lat dla mężczyzn i 60-80 dla kobiet; bez chorób i leków wpływających na metabolizm Ca-P-Mg. OM, 20 mg/d, podawano przez rok, część chorych zakażonych H. pylori(Hp) na początku eradykowano. Oznaczano Ca, P, Mg, całkowitą fosfatazę alkaliczną(AP) w surowicy i Ca w moczu (FUCa/Kr) przed, po 6 i 12 miesiącach OM; osteokalcynę(OC) w osoczu i dezoksypirydynolinę(dP) w moczu przed i po 6 miesiącach; BMD(L2-4, Neck i Total) metodą DEXA przed i po roku. Zakażenie i eradykację Hp potwierdzano testem ureazowym. Testy t-Studenta, Manna-Whitney’a i Fishera, ANOVA, regresja wieloczynnikowa służyły do analizy danych. Wyniki: Badania ukończyło 30 chorych(20 mężczyzn, 10 kobiet) w wieku 58,714,0 lat. Po 6 miesiącach OM wzrosła OC w osoczu w całej grupie z 4,62±3,66 do 8,15±6,20 ng/ml(p<0,05), a po roku AP w surowicy u mężczyzn z 71,9±19,3 do 81,5±22,8 IU/l(p<0,05). Stężenie Ca, P i Mg w surowicy, FUCa/Kr i wydalanie dP w moczu nie zmieniło się. BMD Total wzrosła po OM z 1,106±0,084 do 1,121±0,091 g/cm2 (p<0,05) w całej grupie i u mężczyzn z 1,122±0,076 do 1,145±0,082 g/cm2 (p<0,05). BMD L2-4 i Neck nie zmieniła się. U chorych wyleczonych z zakażenia Hp spadło stężenie Ca w surowicy z 9,68±0,30 do 8,88±0,55 po 6(p<0,01) i do 9,11±0,45 mg/dl po 12 miesiącach OM (p<0,05), a wzrosła BMD Total z 1,183±0,062 do 1,214±0,069 g/cm2 (p<0,01). Wnioski: 1. Roczne leczenie OM nie zmienia Ca, P, Mg we krwi; 2. OM korzystnie modyfikuje tworzenie i resorpcję kości u mężczyzn, ale nie wpływa na przebudowę kości u kobiet po 60 r. ż.; 3. Eradykacja Hp może mieć korzystny wpływ na metabolizm mineralny.

P040
Ca-P-Ma METABOLISM AND BONE MINERAL DENSITY (BMD) IN PATIENTS WITH OESOPHAGITIS TREATED WITH OMEPRAZOLE

Tomasz Sikorski, Ewa Marcinowska-Suchowierska,
Department of Internal Diseases Postgraduate Medical Education Centre, Warsaw. 00-416 Warsaw, Czerniakowska St. 231, Poland

Aim: To assess Ca-P-Mg metabolism and BMD in patients with oesophagitis(OE) treated for 1yr with omeprazole(OM).
Methods: Inclusion criteria: at least erosive OE in endoscopy; age 18-80 yrs for males and 60-80yrs for females; lack of disease and drugs influencing Ca-P-Mg metabolism. OM 20 mg/d, was given for 1 yr, a portion of H. pylori(Hp) infected patients underwent eradication at the beginning. Serum Ca, P, Mg, total alkaline phosphatase(AP) and urinary Ca(FUCa/Cr) before, after 6 and 12 months of OM; plasma osteocalcin (OC) and urinary deoxypyridinoline (dP) before and after 6 months; BMD(L2 -4, Neck and Total) by DEXA before and after 1 yr were determined. Hp infection and eradication were assessed by a urease test. For
data analysis the Student’s t-test, Mann-Whitney’s and Fisher’s tests, ANOVA, multiple regression were applied.
Results: 30 patients (M 20, F 10) aged 58.7±14.0 yr completed the study. After 6 months of OM plasma OC increased in the whole group from 4.62± 3.66 to 8.15±6.20 ng/ml (p<0.05) and after 1 yr serum AP did so in males from 71.9±19.3 to 81.5±22.8 lU/l (p<0.05). Serum Ca, P and Mg, FUCa/Crand urinary dP did not change. Total BMD increased after OM in the whole group from 1.106±0.08 to 1.121±0.09 g/cm2 (p<0.05) and in males from 1.122±0.08 to 1.145±0.08 g/cm2 (p<0.05). BMD at L2-4 and Neck did not change. In Hp eradicated patients serum Ca decreased from 9.68±0.30 to 8.88±0.55 after 6 (p<0.01) and to 9.11±0.45 mg/dl after 12 months of OM (p<0.05), and Total BMD increased from 1.183±0.062 to 1.214±0.069 g/cm2 (p<0.01).
Conclusions: 1.1-yr OM therapy does not change serum Ca, P and Mg. 2. OM favorably modifies bone formation and resorption in men, but does not effect bone remodeling in women aged above 60 yrs. 3. Hp eradication may have a favorable effect on mineral metabolism.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.