Dla lekarzy

Epidemiologia złamań po małym urazie wśród populacji kobiet regionu Podlasia

 

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s25.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s2-s3.

L03
Epidemiologia złamań po małym urazie wśród populacji kobiet regionu Podlasia

N.Nowak(1), J.Badurski(1), J.Supronik(2), A.Dobreńko(1), S.Daniluk(1), J.Rybaczuk(2)
1.Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno-Stawowych w Białymstoku
2.Oddział Chorób Wenętrznych i Osteoartrologii Szpitala Śniadeckiego w Białymstoku

Wprowadzenie: Podstawowym celem interwencji w dziedzinie osteoporozy jest prewencja złamań. Badania epidemiologiczne umożliwiają ocenę i zidentyfikowanie czynników ryzyka złamań . Celem niniejszego badania jest sprawdzenie znanych czynników ryzyka złamań u kobiet wśród populacji 300.000 mieszkańców Białegostoku i okolicznych miejscowości. Materiał i Metody: Badanie oparte jest na dobranej losowo próbie obejmującej 1005 kobiet w wieku > 45 lat proporcjonalnie do przedziałów wiekowych w danym roczniku została opracowana przez komórkę statystyczną Urzędu Marszałkowskiego wg. wymogów badań reprezentatywnych. Procedura badania obejmowała wypełnienie kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące diety aktywności fizycznej , złamań, także w rodzinie stosowania alkoholu, papierosów oraz badania gęstości metodą DXA aparatem HOLOGIC QDR 4500 SL w szyjce kości udowej i kręgosłupie lędźwiowym. Osteoporoza, osteopenia i norma zostały zdefiniowane wg. kryteriów WHO w szyjce kości udowej. Wyniki: W grupie 727 kobiet , które zgłosiły się na badanie DXA , 108 miało BMD < -2,5 co stanowiło 14,8%, 313 miało BMD w przedziale pomiędzy –1,0 a –2,5(43,05%) oraz 306 wykazywało normalne wartości BMD pomiędzy +1,0 a –1,0 SD (42%). Pacjentki z kryteriami densytometrycznym osteoporozy były starsze niż w grupie z osteopenii i normy. 222 panie spośród 727 (30,5%) doświadczyło w przeszłości złamania ( 118 nadgarstka, 5 biodra, 8 kręgów 21 żeber, , wszystkich złamań 268). Pacjentki ze złamaniami w wywiadzie miała statystycznie znamiennie,p=0,001, niższą masę kostną niż kobiety bez złamań. Dodatkowo w grupie pacjentek z osteoporozą procent złamań był statystycznie znamiennie wyższy niż w grupie pan z osteopenią i zdrowych. Złamania występowały też znamiennie częściej w grupie wiekowej po 60 roku życia. Podsumowanie: Występowanie i lokalizacja złamań wymaga dalszej analizy miedzy innymi uściślającej termin „mały uraz”

L03
BIALYSTOK OSTEOPOROSIS STUDY (BOS): EPIDEMIOLOGY OF LOW TRAUMA FRACTURES IN THE FEMALE POPULATION

N. Nowak, J. Badurski, J. Supronik, A. Dobrenko, S. Daniluk, J. Rybaczuk,
Centre of Osteoporosis and Osteo-Articular Diseases, and Dept. of Medicine and Osteoartrology Sniadecki Hospital, Bialstok

Background: The primary task of therapeutic intervention in osteoporosis is fracture prevention. Epidemiological evaluation of fracture risk factors brings direct information on population studied.
The aim of BOS is to evaluate known risk factors of low trauma fractures in a female population of 300 000 inhabitants of the city of Bialystok and surrounding regions of Podlasie.
Population characteristics and methods: The study is based on random selection including 1005 women over 45 years of age, proportionally to age sections in definite age-groups. The trial was collated by the Statistical Department of Marshal’s Autho¬rities, precisely under the rules of epidemiological study. Proper random selection was a requisite in keeping within the 3% bounds of error. The questionnaires with 19 groups of questions concerning diet, life style, past history of any illnesses including fractures were filled out by participants of the study in the assistance of medical students. DXA BMD of the lumbar spine and the hip by the QDR4500 Hologic apparatus were measured.
Results: Osteoporosis, osteopenia and normal population were defined according to WHO criteria of the neck BMD. In a group of 727 women who were submitted to DXA examinations 108 patients had a BMD >-2,5 SD (14,8%), 313 had a BMD between -1,0 and -2,5 SD (43,05%), and 306 had normal a BMD between +1,0 and -1,0 (42%). Osteoporotic patients were older than osteopenic and normals. 222 of 727 (30,5%) experienced low trauma fractures in the past (118 wrist, 5 hip, 8 vertebrae, 21 ribs, all = 268 fractures). This group had a statistically significant (p 0,001) lower bone mass in all regions of measurement. In a group of women with osteoporosis the percent of fractures was significantly higher than that in osteopenic and normal subjects and fractures occurred more commonly after the age of 60.
Conclusions: Incidence and localisation of fractures need to be analysed for a definition of 'low trauma’.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: