Dla lekarzy

Występowanie osteoporozy w populacji rejonu krakowskiego na podstawie badania skriningowego

 

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s26-27.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s3.

L04
Występowanie osteoporozy w populacji rejonu krakowskiego na podstawie badania skriningowego

K. Lipiński 1, E. Czerwiński 2, R.T. Kukiełka 2, R.Lorenc 3, T. Majchrzak 2

1 Krakowskie Centrum Osteoporozy ul. Kopernika 32; 31-501 Kraków
2 Klinika Ortopedii CM UJ, ul. Kopernika 19a; 31-501 Kraków
3 Centrum Zdrowia Dziecka, al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa

Polska Fundacja Osteoporozy i Centrum Osteoporozy w Krakowie w ciągu ostatnich 6 lat objęła badaniami densytometrycznynymi ponad 60,000 osób (w tym badanie osiowe u ponad 13,500 osób). Z grupy badanych wybrano 6,745 kobiet z rejonu krakowskiego, które zgłosiły się do badań skrinnigowych po ich ogłoszeniu w masmediach. Wiek pacjentek wahał się od 20-85 lat (średnia 57.7 lat). Metoda: U wszystkich chorych przeprowadzono wywiad wg specjalnie opracowanego kwestionariusza obejmującego m. in. informacje o: czynnikach ryzyka osteoporozy, dolegliwościach bólowych, sposobie odżywienia, informacje o menopauzie i występowaniu złamań objawowych. Następnie wykonano badanie densytometryczne kręgosłupa lędźwiowego (L2-L4) oraz bliższego odcinka kości udowej metodą DXA. Do badań stosowano densytometr DPX-IQ (Lunar). U większości chorych wykonano również badania ultrasonograficzne (dane nie uwzględnione w tej pracy). Kategorie diagnostyczne wartości normalnych, osteopenii i osteoporozy rozpoznawano wg. kryteriów WHO z 1994r. Wyniki zestawiono dekadami i przedstawiono w tabeli poniżej:

 

Wiek (lata)

Liczba badanych

Liczba kobiet
 z osteoporozą

OSTEOPOROZA
[%]

20-29

  81

 7

 8,6

30-39

 187

 18

 9,6

40-49

1222

117

 9,5

50-59

2163

538

24,9

60-69

2103

903

42,9

70-79

 801

352

43,9

80-

 102

 56

54,9

Średnia częstość osteoporozy w całej grupie wynosiła 29.9%. U kobiet po 50 rz. stwierdzono normalną gęstość mineralną kości u 24%, osteopenię u 38.5% i osteoporozę w 37.5% przypadkach. Wniosek: Wartości w naszym opracowaniu nie odbiegają od danych publikowanych dla populacji europejskiej. Obecnie nasz ośrodek bierze również udział w szerszym ogólnopolskim badaniu skrinnigowym EPOLOS, z którego wyniki są w trakcie opracowawnia

L04
INCIDENCE OF OSTEOPOROSIS IN THE POPULATION OF KRAKOW BASED ON SCREENING EXAMINATIONS

1K.Lipiński, 2E. Czerwiński, 2R. T. Kukiełka, 2M. Kasprzyk, 3R. Loreńc, 2T. Majchrzak,

1 Krakowskie Centrum Osteoporozy i Meńopauzy. ul. Kopernika 32; 31-501 Krakow; 2
Departmeńt of Orthopaedics, Jagiellońiań Uńiversity, ul. Kopernika 19; 31-501 Krakow; 3
Ceńtrum Zdrowia Dziecka, al. Dzieci Polskich 20, 04¬736 Warszawa

The Polish Osteoporosis Fouńdatioń ańd the Osteoporosis Ceńter iń Krakow have uńdertakeń deńsitometric evaluatioń of over 60000 patieńts (of these over 13500 patieńts had spińe ańd hip measuremeńts). From this group 6745 womeń from the Krakow regioń who preseńted to the Ceńter after a media campaigń were eńrolled iń the study. The age group of these patieńts rańged from 20-80 years (average 57.7 years).
Methods: All patients were subjected to a questionnaire relating amongst others to: risk factors, pain, diet, menopause and information about previous fractures. After this the subjects underwent densitometry with the spine L2-L4 and hip regions were evaluated using the DXA method. The Lunar DPX-IQ apparatus was used. In most patients ultrasound evaluation was also undertaken (this data is not included in our paper). The WHO (1994) criteria were implemented when evaluating normal bone density, osteopenia and osteoporosis. The patients were broken down into decades according to age and the results are
outlined in the table below.

Age

Number of patients

Number of women with osteoporosis

Osteoporosis
[%]

20-29

  81

 7

 8,6

30-39

 187

 18

 9,6

40-49

1222

117

 9,5

50-59

2163

538

24,9

60-69

2103

903

42,9

70-79

 801

352

43,9

80-

 102

 56

54,9

The average incidence of osteoporosis in the whole group was 29.9%. In women over the age of 50 normal bone mineral density was found in 24%, osteopenia in 38.5% and osteoporosis in 37.5% of patients.
Conclusion: The results obtained in our local study do not differ significantly from those cited in the European population. At present our Center is taking part in a large national study (EPOLOS) but the results of this study are yet to be published.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.