Dla lekarzy

Częstość występowania osteoporozy i trendy sekularne w złamaniach szyjki kości udowej (…)

 

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s27-28.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s3.

L05
Częstość występowania osteoporozy i trendy sekularne w złamaniach szyjki kości udowej w Republice Czeskiej

J.Stepan, S. Havelka, R. Zahora
Charles University Faculty of Medicine, Prague, Department of Internal Medicine, City Hospital, Litomerice, Czech Republic

Metodyka: Gęstość mineralna kości badana była w podzielonych wiekowo, randomizowanych grupach 429 mężczyzn i 713 kobiet z dwóch miast (Praga i Litomerice) w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, szyjki kości udowej i całego ciała metodą DXA i w obrębie końca bliższego przedramienia metodą SXA. Proporcje kobiet i mężczyzn w każdej z grup z gęstością kości poniżej określonej granicy w którymkolwiek z wymienionych miejsc były odwzorowane na strukturę populacji Republiki Czeskiej. Dane dotyczące złamań szyjki kości udowej u kobiet i mężczyzn w latach1965-1999 zaczerpnięto z centralnego rejestru.
Wyniki. Ogółem, w 1997 szacunkowo 428000 kobiet i 195000 mężczyzn po 50 roku życia miało osteoporozę a kolejne 680000 kobiet i 435000 mężczyzn osteopenię. Liczba hospitalizacji z powodu złamania szyjki kości udowej w 10 milionowej populacji Czech wzrosła na przestrzeni 30 lat 15-krotnie. Starzenie się populacji może tłumaczyć 48 % i 69% tego wzrostu odpowiednio dla mężczyzn i kobiet.

Wnioski. Wyniki tych przekrojowych badań populacyjnych w Republice Czeskiej wykazują częstość występowania osteoporozy i osteopenii porównywalną z danymi publikowanymi dla Holandii i Stanów Zjednoczonych. Wzrost częstości większy niż wynikałoby to z faktu starzenia się populacji może w przyszłości w jeszcze większym stopniu wpływać na wzrost częstości złamań. Wyniki te dają podstawę do ekonomicznych rozważań na temat diagnostyki, leczenia i następstw osteoporozy.

L05
PREVALENCE OF OSTEOPOROSIS AND SECULAR TRENDS OF HIP FRACTURE INCIDENCE IN MEN IN THE CZECH REPUBLIC

Jan Stepan, Stanislav Havelka, Roman Zahora,
Charles University Faculty of Medicine, Prague, Department of Internal Medicine, City Hospital, Litomerice, Czech Republic
Methods: Bone mineral density was assessed in an age-stratified random sample of 429 men and 713 women from two cities (Prague and Litomerice) at the lumbar spine, proximal femur and total body by dual X-ray absorptiometry and at the distal forearm by single X-ray absorptiometry. The proportion of men and women in each age group with bone density below specified levels at any of these skeletal sites was projected to the population structure of the Czech Republic. Data on hip fracture incidence in men and women from 1965 to 1999 in Czech men and women were obtained from the central register.
Results: Overall, in 1997, an estimated 428000 women and 195 000 men over age 50 had osteoporosis and another 680 000 women and 435 000 men had osteopenia. Hospital discharges for hip fracture in the Czech population of 10 million increased over a 30 years period by 15-fold. Population aging explained for 48% and 69% of this increase in men and women, respectively.
Conclusions: The results of this population-based cross sectional study in the Czech Republic document a prevalence of osteoporosis and osteopenia which is comparable with that published for the Netherlands and the United States. An increase in incidence rates above that due to population aging, may increase future fracture rates still further. The results offer a basis for economical considerations in diagnosis, treatment and consequences of osteoporosis.

 

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.