Dla lekarzy

Liczba złamań obwodowych i ich konsekwencje finansowe na Węgrzech

 

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s28-29.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s3-s4.


L06
Liczba złamań obwodowych i ich konsekwencje finansowe na Węgrzech

C.Horvath1, S.Meszaros1, M. Kricsfalusy2, P. Somogyi3
1. 1st Department of Medicine, Semmelweis University, Budapest, Hungary,
2. National Institute of Traumatology, Budapest, Hungary,
3. Department of Orthopedics, Semmelweis University, Budapest, Hungary

CELE: Podążając za postanowieniami Węgierskiej Sieci Osteoporozy dotyczącymi diagnozy i leczenia osteoporozy często pojawiają się pytania jakie są praktyczne korzyści z leczenia tej choroby. Można odpowiedzieć jedynie na kilka pytań, znając dokładną liczbę złamań niskoenergetycznych i ich kalkulację koszty/korzyści. Postawiliśmy sobie za cel policzenie ilości złamań osteoporotycznych na Węgrzech porównaniu z częstością w regionie i świecie.

METODY: Przebadano przypadki złamań szyjki kości udowej, części dalszej kości promieniowej i bliższej kości ramiennej na podstawie krajowej bazy danych pacjentów hospitalizowanych w latach 1996-1999. Koszty obliczono przy użyciu danych z Krajowego Instytutu Traumatologii z 1999r. Nie brano pod uwagę innych koszów, jak ostre powikłania, rehabilitacja, opieka socjalna i koszty poniesione przez rodzinę. Dofinansowanie diagnostyki i leczenia osteoporozy udzielone przez Krajowe Ubezpieczenie Zdrowotne zostało porównane z bezpośrednimi kosztami złamania.

WYNIKI: Rocznie na Węgrzech dochodzi do 15000 złamań szyjki kości udowej, 25000złamań końca dalszego kości promieniowej i 10000 złamań końca bliższego kości ramiennej ( cała populacja: 10.000.000). Średni roczny koszt bezpośredniego leczenia złamania wynosi 12 miliardów HUF (=40 milionów USD). Na leczenie i diagnostykę osteoporozy wydano 5,5 miliarda HUF (=18 milionów USD) WNIOSKI: Występowanie złamań szyjki kości udowej na Węgrzech podwoiło się na przestrzeni ostatnich 10 lat, jednak nadal pozostaje niższe jak w Europie Zachodniej czy Ameryce Północnej. Częstość występowanie złamań końca dalszego kości promieniowej równe jest jedynie jednej trzeciej odpowiednich danych ze Szwajcarii i nie obserwuje się wzrostu w ostatniej dekadzie. Całkowite koszty postępowania w osteoporozie (diagnoza i leczenie) wydają się być niższe od połowy kosztów bezpośrednich leczenia złamania ( nie licząc złamań kręgów, nie licząc rehabilitacji i innych nie medycznych kosztów złamania). Nie ma realnych nadziei na osiągnięcie korzystnego stosunku koszty/korzyści, ale każde zahamowanie rosnącej częstości złamań jest obietnicą poprawy tego stosunku w osteoporozie.

Korespondencja:

Dr. Csaba Horvath, D.Sc. 1st Department of Medicine Semmelweis University Koranyi Sandor 2/A H-1083 Budapest Hungary
Tel: +36-1-210-0278 / 1509 ext. Fax: +36-1-313-0250; Email: horcsa@bel1.sote.hu

L06
THE NUMBER OF NON-SPINE FRACTURES AND ITS FINANCIAL CONSEQUENCES IN HUNGARY

Csaba Horvath1, Szilvia Meszaros1, Mihaly Kricsfalusy2, Peter Somogyi3,
1. 1st Department of Medicine, Semmelweis University, Budapest, Hungary,
2. National Institute of Traumatology, Budapest, Hungary,
3. Department of Orthopedics, Semmelweis University, Budapest, Hungary

Aims: Following the establishment of the Hungarian Osteoporosis Network for diagnosis and treatment of osteoporosis it is often asked what the practical benefit of the management of this disease is. Several questions can only be answered knowing the accurate number of low-trauma fractures followed by a cost/ benefit calculation. We aimed to account the osteoporosis related fractures in Hungary in comparison with regional and international incidence rates. A secondary aim was to compare costs coming from the management of fractures with costs of diagnostic and treatment procedures of osteoporosis.

Methods: Incidence of hip, distal radius and proximal humerus fractures were examined on the basis of a national medical database on hospitalized patients between 1996-1999. Costs were calculated using data of National Institute of Traumatology in 1999. Other sources of costs as acute complications, rehabilitation, social care or extra costs of the families were not taken into consideration. Financial support for the diagnosis and treatment of osteoporosis given by the National Health Insurance were compared with the direct costs of the fractures.
Results: 15 000 hip fractures, 25000 distal radius fractures and 10000 proximal humerus fractures related to osteoporosis occur yearly in Hungary (total population: 10000000). The overall yearly cost of the direct fracture treatment is about 12 billion HUF (= 40 million USD). Diagnosis and treatment of osteoporosis is covered by 5.5 billion HUF (= 18 million USD).
Conclusions: The incidence of hip fractures in Hungary has doubled during the last ten years, however, it is still lower than in Northern Europe or in North America. The incidence of distal radius fracture is only one third of respective data from Switzerland and there is no increase in the last decade. The total cost of osteoporosis management (diagnosis + treatment) seems to be less than half of the direct fracture costs (without vertebral fractures, without rehabilitation and other non-medical costs of fractures). It is not a real hope to reach a positive cost/ benefit ratio

1083 Budapest Hungary

Tel: +36-1-210-0278 / 1509 ext. Fax: +36-1-313-0250; Email: horcsa@bel1.sote.hu

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: