Dla lekarzy

OCENA WPŁYWU CZYNNIKÓW RYZYKA NA ROZWÓJ OSTEOPOROZY U MĘŻCZYZN – BADANIE EPIDEMIOLOGICZNE

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s63-63.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s12.


L37
OCENA WPŁYWU CZYNNIKÓW RYZYKA NA ROZWÓJ OSTEOPOROZY U MĘŻCZYZN – BADANIE EPIDEMIOLOGICZNE

K.Gruszecka-Marczyńska, H. Śmiechowicz, J. Szechiński
Akademia Medyczna we Wrocławiu. Zakład Reumatologii, ul. Wiśniowa 36, 53-137 Wrocław

Osteoporoza u mężczyzn występuje rzadziej niż u kobiet.  Ocenia się, że od 1/5 do 1/3 złamań szyjki kości udowej dotyczy płci męskiej.

Celem pracy jest ocena gęstości tkanki kostnej oraz występowania czynników ryzyka osteoporozy w populacji mężczyzn. Badanie oparte jest na dobranej losowo próbie obejmującej 237 mężczyzn mieszkańców Wrocławia.

Metody. Przebadano 237 mężczyzn w wieku powyżej 35 roku życia. Badanych podzielono na 4 grupy wiekowe: od 35-44 lat, 45-54 lat, 55-64 lat i powyżej 65 lat. U wszystkich wykonano badanie gęstości mineralnej kości metodą DEXA aparatem DPX-IQ firmy Lunar. Przeprowadzono również badanie ankietowe zawierające pytania odnośnie występowania czynników ryzyka takich jak: tryb życia, obecność złamań, dieta, palenie papierosów, picie alkoholu i kawy, masa ciała, wzrost, współistniejące choroby.

Wyniki i wnioski. Średnie wartości t-score badanych mężczyzn w poszczególnych grupach wiekowych i obszarach pomiaru.

wiek

L2-L4

SD±

szyjka kości udowej

SD±

35 -44 lat

– 1,03

1,18

– 0,57

1,07

45-54 lat

– 1,11

1,37

– 0,96

1,08

55-64 lat

– 1,07

1,76

– 1,04

1,02

65 i więcej lat

– 1,21

1,74

– 1,57

1,11

RAZEM

– 1,11

1,50

– 1,04

1,13

Stwierdzono dodatnią korelację istotną statystycznie między gęstością kości  a wzrostem, masą ciała BMI. Obserwowano ujemną korelację między ubytkiem wzrostu, czasem palenia tytoniu ,piciem kawy a gęstością tkanki kostnej. 


K. Gruszecka-Marczyńska, H. Smiechowicz, J. Szechiński,
Wrocław Medical Academy. Department of Rheumatology, ul. WiSńiowa 36, 53-137 Wrocław, Poland
Osteoporosis iń meń is less frequent thań iń women. It is estimated that 1/5 to 1/3 of fractures of femoral ńeck cońcerń meń.
The aim of the study was the assessmeńt of bońe mińeral deńsity iń the male populatioń. The study was based oń a rańdom selectioń including 237 meń iń the Wroclaw regioń.
Methods: 237 men over 35 years of age were tested. Participants were divided in 4 groups: 35-44 years, 45-54 years, 55-64 years and over 65 years. Bone mineral density measure­ment was performed with the DEXA method (DPX-IQ, Lunar). All meń completed a questiońńaire which cońsisted of questiońs cońcerńińg risk factors ińcludińg: life habits, fractures, diet, nicotine smoking, alcohol intake, coffee, body mass, height and coexisting illnesses.
Results and conclusions: Mean t-score values are presented in the table.
Age (iń years)
L2-L4
SD±
ńeck
SD±
35 -44
-1,03
1,18
-0,57
1,07
45-54
-1,11
1,37
-0,96
1,08
55-64
-1,07
1,76
-1,04
1,02
65 and more
-1,21
1,74
-1,57
1,11
SUM
-1,11
1,50
-1,04
1,13
There was a statistically significant correlation between bone density and height, body mass, BMI. There was a negative correlation between decreased height, smoking time, coffee drinking and bone density.
 

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.