Dla lekarzy

OCENA GĘSTOŚCI MASY KOSTNEJ U SAMIC SZCZURZYCH PO EKSPERYMENTALNEJ OWARIEKTOMII PODDANYCH […]

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s185-186.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s46.

 
 
 
P102
OCENA GĘSTOŚCI MASY KOSTNEJ U SAMIC SZCZURZYCH PO EKSPERYMENTALNEJ OWARIEKTOMII PODDANYCH DŁUGOTRWAŁEMU DZIAŁANIU WOLNOZMIENNYCH PÓL MAGNETYCZNYCH
 
Aleksandra Bilska-Urban1, Aleksander Sieroń1, Ryszard August2,Magdalena Kubacka1, Andrzej Wiczkowski3, Grzegorz Cieśłar1,Grażyna Izdebska-Straszak3.
 
1Kl. Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śl.AM,
2Kl. Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Śl.AM,
3Katedra i Z-d Biologii Lekarskiej Śl.AM,
Aleksandra Bilska-Urban, Klinika Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej, Szpital Specjalistyczny nr 2, 41-902 Bytom, ul. Batorego 15.
 
Wstęp: Deficyt estrogenów po fizjologicznym wygaśnięciu funkcji jajników lub po ich usunięciu chirurgicznym usposabia do rozwoju osteoporozy. Celem pracy jest zbadanie wpływu wolnozmiennego pola magnetycznego na mineralizację tkanki kostnej poprzez oznaczenie metodą radiologiczną gęstości masy kostnej na modelu zwierzęcym samic szczurzych po eksperymentalnej owariektomii. Materiał i metodyka: Badaniom poddano 35 samic szczurzych rasy Wistar. Źródłem zmiennego pola magnetycznego był aparat Ambit 2000 (Polska). Ekspozycję prowadzono 1 godzinę dziennie przez 100 dni. Zwierzęta podzielono na 4 grupy:
 
Grupa           szczurów
Liczba szczurów
Narkoza eterowa
Owariektomia
Parametry pola magnetycznego
      K
      8
tak 
nie
Ekspozycja pozorowana
      O
      8
tak
tak
Ekspozycja pozorowana
      5
      10
tak
tak
B=10mT; f=5Hz, prostokąt
      40
      9
tak
tak
B=10mT; f=40Hz, sinusoida
Gęstość masy kostnej (BMD) oznaczono densytometrycznie metodą DEXA, oceniając ją w kręgosłupie lędźwiowym oraz w lewej kości udowej. Wyniki: 1/ wartości BMD oznaczone w kręgosłupie lędźwiowym wykazywały znamienność statystyczną w poszczególnych grupach zwierząt (p=0,0061). Najniższe znamiennie BMD było w grupie 0 i 5 w porównaniu z grupą K (odpowiednio p=0,0357 i p=0,0019) oraz znamiennie niskie BMD było w grupie 5 w porównaniu z grupą 40 (p=0,0179). Nie wykazano znamienności statystycznej między grupami 40 i K. Zauważono nieznamiennie statystyczny wzrost BMD w grupie 40 w porównaniu do 5 i 0. BMD największe jest w grupie kontrolnej, a następnie w grupie poddanej ekspozycji pola magnetycznego o częstotliwości 40 Hz o przebiegu sinusoidalnym. 2/ Wartości BMD oznaczone w lewej kości udowej w poszczególnych grupach zwierząt różniły się również znamiennie (p=0,0031). Wartości BMD w grupach 40, 5 i 0 były znamiennie niższe w porównaniu z grupą K (odpowiednio p=0,0024, p=0,0025 i p=0,0039). Zauważono nieznamiennie statystyczny wzrost BMD w grupie 40 w porównaniu do 0. Największa gęstość masy kostnej była w grupie kontrolnej, a następnie w grupie poddanej ekspozycji pola magnetycznego o częstotliwości 40 Hz o przebiegu sinusoidalnym. Wnioski: 1/ Długotrwała ekspozycja w wolnozmiennym polu magnetycznym powoduje zwiększenie masy kostnej u samic szczurzych poddanych owariektomii, szczególnie w przypadku pola o częstotliwości 40 Hz i przebiegu sinusoidalnym. 2/ Uzyskane wyniki wskazują na możliwość wykorzystania wolnozmiennych pól magnetycznych w terapii osteoporozy po przeprowadzeniu dalszych badań odnośnie doboru parametrów terapeutycznych pola.
 
 
Aleksandra Bilska-Urban1, Aleksander Sieron1, Ryszard August2, Magdalena Kubacka1, Andrzej Wiczkowski3, Grzegorz Cieslar1, Grazyna Izdebska-Straszak3,

1Chair and Clinic of Internal Diseases and Physical Medicine, Silesian Medical Academy, 41­902 Bytom, ul. Batorego 15,
2
Chair and Clinic of Internal Diseases and Diabetology,
3
Chair of Medical Biology

Introduction: Estrogen deficiency after physiological loss of ovarian function or after surgical ovariectomy creates a possibility for the development of osteoporosis. The purpose of this project is to assess ELF magnetic field on bone tissue mineralization tested by radiological measurement of BMD on animal models of female experimentally ovariectomized rats.
Materials and Methods: We investigated 35 female Wistar rats. The source of ELF was the Ambit 2000 (Poland) device. Exposition was provided 1 hour daily during 100 days. All animals were divided into 4 groups:

Groups
Number
Ether
Owariectomy
EMF exposure
of rats
of rats
nercosis
 
 
 
8
yes
no
None
0
8
yes
yes
None
5
10
yes
yes
10mT, f=5Hz, rectangle
40
9
tak
tak
10mT; f=40Hz, sinusoid
 
BMD was established by densitometry using the DEXA method. Measurements were provided in the lumbar spine and left femur.
Results: 1: BMD levels in the lumbar spine were statistically significant in each animal group (p=0,0061). The lowest significant BMD were observed in groups 'O’ and '5′ in comparison to group 'K’ (p=0,0357 and p=0,0019 respectively) and significant low BMD in group '5′ in comparison to group ’40’ (p=0,0179). Statistically significant changes were not observed between groups ’40’ and 'K’. A statistically insignificant increase in BMD in group ’40’ compared to group '5′ and 'O’. A greater BMD is noted in the control group followed by the group exposed to sinusoidal 40Hz.
2: BMD levels in left femur in each group of animals were also significantly different (p=0,0031). BMD levels in groups ’40’, '5′ and 'O’ were significantly lower compared to group 'K’ (p=0,0024, p=0,0025 and p=0,0039). A non-statistically significant increase in BMD was observed in group ’40’ compared to group 'O’. The highest level of BMD existed in the control group followed by the group exposed to sinusoidal 40Hz frequency eLf.
Conclusions: 1: Long term exposition to an ELF magnetic field increases BMD in ovariectomized female Wistar rats, especially those exposed to sinusoidal 40Hz.
2: Our results show a possible way of utilizing ELF MF in osteoporosis therapy after further more specific investigations which include selection of therapeutic parameters of ELF MF.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.