Dla lekarzy

OCENA PRZYDATNOŚCI SKALI QUALEFFO-41 STOSOWANEJ W OCENIE FUNKCJONOWANIA I JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW Z OSTEOPOROZĄ – BADANIE PILOTAŻOWE


VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 25-26.09.2015

P19

OCENA PRZYDATNOŚCI SKALI QUALEFFO-41 STOSOWANEJ W OCENIE FUNKCJONOWANIA I JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW Z OSTEOPOROZĄ – BADANIE PILOTAŻOWE

Szymura K.    

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie     

Słowa kluczowe: osteoporoza, jakość życia, Qualeffo-41 


Wstęp. Problem osteoporozy w społeczeństwie ciągle narasta, co związane jest z wydłużaniem się średniej długości życia. Zwiększa to ryzyko wystąpienia złamań kości, szczególnie kręgów oraz bliższej nasady kości udowej. Złamania te mogą znacznie zmniejszyć funkcjonowanie i jakość życia pacjentów z osteoporozą. 

 

Cel. Analiza przydatności skali Qualeffo-41 stosowanej w ocenie funkcjonowania i jakości życia pacjentów z osteoporozą.

Materiał i metody. Badaniem pilotażowym objęto grupę 50. osób w wieku 65-80 lat. Do oceny jakości życia zastosowano kwestionariusz Quality of Life Questionnaire of the International Osteoporosis Foundation (Qualeffo-41) polecany przez The International Osteoporosis Foundation (IOF). Skala ta ocenia funkcjonowanie pacjentów w takich dziedzinach jakości życia jak: ból, aktywność w ciągu dnia, wykonywanie prac domowych, mobilność, spędzanie wolnego czasu, aktywność społeczna, nastrój oraz ogólna percepcja stanu zdrowia.

Wyniki. W wyniku przeprowadzonego badania wykazano występowanie specyficznych zachowań w funkcjonowaniu pacjentów z osteoporozą, umożliwiając tym samym lepsze poznanie dolegliwości bólowych oraz związanej z tym niepełnosprawności.

Wnioski. Przydatność kwestionariusza Qualeffo-41 w ocenie jakości życia pacjentów jest znacząca i wskazuje na wysoką rzetelność przeprowadzonych badań. Konieczne są dalsze badania obejmujące większą grupę pacjentów w celu potwierdzenia uzyskanych wyników.

 

P19

ASSESS THE USEFULNESS OF THE SCALE QUALEFFO-41 USED IN THE ASSESSMENT OF THE FUNCTIONING AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH OSTEOPOROSIS – A PILOT STUDY  

Szymura K.   

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie     

Key words: osteoporosis, quality of life, qualeffo-41


Objectives. The problem of osteoporosis in a society still growing, which is associated with lengthening of life expectancy. This increases the risk of bone fractures, especially vertebral and proximal femur. These fractures can significantly reduce the performance and quality of life in patients with osteoporosis.

Aim. The analysis of the suitability of the scale Qualeffo – 41 used in the evaluation of the functioning and quality of life in patients with osteoporosis.

Materials and methods. Pilot study involved a group of 50 people aged 65 – 80 years. To assess the quality of life questionnaire was used Quality of Life Questionnaire of the International Osteoporosis Foundation (Qualeffo – 41) recommended by the International Osteoporosis Foundation (IOF). This scale assesses the functioning of the patients in the areas of quality of life as pain, activity during the day, doing housework, mobility, leisure time, social activity, mood and general perception of health.

Results. As a result of studies have shown the presence of specific behaviors in the functioning of patients with osteoporosis, thus allowing a better understanding of pain and disability associated with it.

Conclusions. The usefulness of the questionnaire Qualeffo – 41 in assessing the quality of life for patients is significant and indicates high reliability studies. Further studies are necessary, including a larger group of patients to confirm the results.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.