Dla lekarzy

OCENA SKUTECZNOŚCI LECZNICZEJ I TOLERANCJI SIARCZANU GLUKOZAMINY (ARTHRYL) W CHOROBIE […]

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s172.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s43.

P089
OCENA SKUTECZNOŚCI LECZNICZEJ I TOLERANCJI SIARCZANU GLUKOZAMINY (ARTHRYL) W CHOROBIE ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW KOLANOWYCH

Racewicz A., Badurski J.E.
Oddział Chorób Wewnętrznych i Osteoartrologii z Pracownią Leczenia Bólu Szpitala Wojewódzkiego ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok

Anaboliczne i anty kataboliczne właściwości siarczanu glukozaminy (SG) wykazane eksperymentalnie w I i II fazie badań zachęciły do przeprowadzenia szeregu prób klinicznych ukierunkowanych na leczenie OA. Celem niniejszej pracy było uzyskanie własnych doświadczeń i ocena tolerancji oraz skuteczności leczniczej SG. Badaniem objęto 35 kobiet z mało i średnio zaawansowaną OA stawów kolanowych, w średnim wieku 58,5 lat, z bólami trwającymi średnio 7,6 lat. Chore otrzymywały codziennie 1 saszetkę zawierającą 1500 mg SG przez 6 tygodni. Na początku próby, po 6 tygodniach i po 3 miesiącach od zakończenia leczenia dokonywano oceny tolerancji i skuteczności leczenia. W ocenie nasilenia bólu samoistnego, bólu przy ucisku i bólu podczas ruchu wg skali Likerta i skali VAS, obserwowano istotne statystycznie zmniejszenie dolegliwości po zakończeniu leczenia, w stosunku do początku badania i efekt ten utrzymywał się jeszcze przez 3 miesiące. W ocenie jakości życia przy użyciu testu bólowo – czynnościowego Lequesne’a, również stwierdzono istotną statystycznie poprawę po pierwszych 6 tygodniach i dalsze jej utrzymywanie przez okres 2-3 miesięcy się po zaprzestaniu przyjmowania SG. Średni czas przejścia 25 metrów po płaskiej powierzchni, w analogicznym jw. okresie, skrócił się u większości kobiet. Subiektywna ocena skuteczności terapii wskazała na poprawę u 32 pacjentek, zaś wg oceny lekarza prowadzącego badanie – u 34 chorych. Liczba przyjmowanych tabletek paracetamolu w czasie leczenia SG była wyraźnie niższa. Obserwowano również dobrą tolerancję preparatu.

P089
CLINICAL EFFICACY AND TOLERABILITY OF GLUCOSIMINE SULFATE (ARTHRYL) IN TREATMENT OF GONARTHROSIS

A. Racewicz, J. E. Badurski,
Oddziat Chorob Wewnetrznych i Osteoartrologii z Pracownia Leczenia Bolu Szpitala Wojewodzkiego, ul. M. Sktodowskiej – Curie 26,15-950 Bialystok, Poland

Anabolic and anti-catabolic characteristics of the glucosamine sulphate (GS) shown in phase I and II experimental studies have led to the commencement of several clinical trials aimed at treatment of osteoarthrosis. The aim of this paper was to gather own experience and assessment of tolerability and clinical efficacy of SG. The study covered 35 female patients with mild and moderate gonarthrosis, their mean age was 58,5 years with pain symptoms on average of 7,6 years duration.
Patients received 1 sachet containing 1500mg of SG for 6 weeks. At the beginning of the trial, after 6 weeks and after 3 months following treatment termination tolerability and efficacy was assessed. In spontaneous pain intensity, palpable pain and pain during movement were assessed using Likert’s and VAS scales. There was a significant reduction in symptoms observed at the end of treatment, in comparison to the beginning of the study and this effect was sustained at 3 months following termination of treatment. A statistically significant improvement was also observed in quality of life measured using Lesquesne’s pain-performance test both at 6 weeks and 2-3 months after termination of the treatment. The mean time for 25 m walk on a flat surface was reduced during the same period in the majority of patients. The subjective assessment of treatment efficacy showed improvement in 32 patients and according to the attending physician in 34 patients. The number of paracetamol tablets used during SG treatment was also significantly lower. The observed tolerability of the formulation was also good.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.