Dla lekarzy

OCENA ZMIENNOŚCI PARAMETRÓW OBROTU KOSTNEGO W SUROWICY KRWI U SAMIC SZCZURZYCH PO […]

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s184-185.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s45.

 
 
 

P101

 

OCENA ZMIENNOŚCI PARAMETRÓW OBROTU KOSTNEGO W SUROWICY KRWI U SAMIC SZCZURZYCH PO EKSPERYMENTALNEJ OWARIEKTOMII PODDANYCH DŁUGOTRWAŁEMU DZIAŁANIU WOLNOZMIENNYCH PÓL MAGNETYCZNYCH

 
Aleksandra Bilska-Urban,1Aleksander Sieroń1, Andrzej Wiczkowski 2, Ryszard August3, Magdalena Kubacka1, Ewa Birkner4, Marzena Zalewska-Ziob2.
1 Kl. Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej, Śl.AM,
2 Katedra i Z-d Biologii Medycznej, Śl.AM 
3 Kl. Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Śl.AM,
4Katedra i Z-d Biochemii Śl.AM; Aleksandra Bilska-Urban, Klinika Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej, Szpital Specjalistyczny nr 2, 41-902 Bytom, ul. Batorego 15.
 
Wstęp: Deficyt estrogenów po fizjologicznym wygaśnięciu funkcji jajników lub po ich chirurgicznym usunięciu usposabia do rozwoju osteoporozy. Celem pracy jest zbadanie wpływu długotrwałej ekspozycji w wolnozmiennym polu magnetycznym na obrót kostny poprzez pomiar wskaźników resorpcji i kościotworzenia w surowicy na modelu zwierzęcym samic szczurzych po eksperymentalnej owariektomii. Materiał i metodyka: Badaniom poddano 35 samic szczurzych rasy Wistar. Źródłem zmiennego pola magnetycznego był aparat Ambit 2000 (Polska). Ekspozycję przeprowadzano 1 godzinę dziennie przez 100 dni. Zwierzęta podzielono na 4 grupy:

Grupa           szczurów
Liczba szczurów
Narkoza eterowa
 

Owariektomia

Parametry pola magnetycznego
      K
      8
tak 
nie
Ekspozycja pozorowana
      O
      8
tak
tak
Ekspozycja pozorowana
      5
      10
tak
tak
B=10mT; f=5Hz, prostokąt
      40
      9
tak
tak
B=10mT; f=40Hz, sinusoida
Po zakończeniu ekspozycji w surowicy zwierząt oznaczano aktywność fosfatazy alkalicznej, jako enzymu kościotworzenia oraz stężenie wapnia całkowitego i zjonizowanego i fosforu. Wyniki: Aktywność fosfatazy alkalicznej w surowicy krwi wykazywała znamienność statystyczną w poszczególnych grupach (p=0,0102), przy czym wartości w grupie 5 były znamiennie niższe w porównaniu z grupami O i K (odpowiednio p=0,0164 i p=0,0029). W badanych surowicach nie obserwowano istotnych statystycznie różnic w stężeniu wapnia całkowitego w poszczególnych grupach zwierząt (p=0,0682). Natomiast stężenia wapnia zjonizowanego w poszczególnych grupach wykazywały znamienność statystyczną (p=0,0081). Znamiennie niższe było ono w grupie 5 i 40 w porównaniu z grupą K (odpowiednio p=0,0077 i p=0,0033). Według tej zależności największe stężenie wapnia zjonizowanego jest w grupie K, a następnie 40. Stężenie fosforu w surowicy krwi w grupach badanych O, 40, K było znamiennie niższe w porównaniu z grupą 5 (odpowiednio p=0,0004, p=0,0025, p=0,0014). Najwyższe stężenie fosforu odnotowano w grupie 5.
Wnioski: 1/ Długotrwała ekspozycja w wolnozmiennym polu magnetycznym nie powoduje u samic szczurzych po eksperymentalnej owariektomii istotnych zmian biochemicznych w badanych parametrach surowicy krwi.
2/ Zmienność badanych parametrów biochemicznych zależy od etapu obrotu kostnego, a nie od wpływu pola magnetycznego.

 
P101
CHANGES OF BONE DIVERSION PARAMETERS IN BLOOD SERUM OF RAT FEMALES AFTER EXPERIMENTAL OVARIECTOMY AND LONG TERM EXPOSITION ON ELF MF

Aleksandra Bilska-Urban1, Aleksander Sieron1, Andrzej Wiczkowski2, Ryszard August3, Magdalena Kubacka1, Ewa Birkner4, Marzena Zalewska-Ziob2,
1Chair and Clinic of Internal Diseases and Physical Medicine, Silesian Medical Academy, 41­902 Bytom, ul. Batorego 15;
2Chair of Medical Biology,
3Chair and Clinic of Internal Diseases and Diabetology,
4Chair of Biochemistry

Introduction: Loss of estrogens after physiological ovary dysfunction or surgical ovariectomy creates an opportunity for osteoporosis development. The purpose of this project is to investigate the influence of long term ELF MF exposition on bone remodeling through measurement of osteoclastic and osteogenic parameters in the serum of animal models of experimentally ovariectomized female rats.
Materials and Methods: We investigated 35 female Wistar rats. The source of ELF was the Ambit 2000 (Poland) device. Exposition was provided 1 hour daily during 100 days. All animals were divided into 4 groups:
Groups
Number
Ether
Owariectomy
EMF exposure
of rats
of rats
nercosis
 
 
 
8
yes
no
None
0
8
yes
yes
None
5
10
yes
yes
10mT, f=5Hz, rectangle
40
9
tak
tak
10mT; f=40Hz, sinusoid
 
Activity of aspartate aminotransferase (AsPAT) as an osteo- genic enzyme and the level of calcium (total and ionized) and phosphorus were determined in serum after exposition.
Results: Serum aspartate aminotransferase activity was statistically significant in various groups (p=0,0102). The levels in group '5′ were significantly lower in the '0′ and 'K’ groups (p=0,0164 and p=0,0029, respectively). In the tested serum we did not find any statistically significant changes in total calcium level of each group of animals (p=0,0682). Ionized calcium levels in each rat group were statistically significant (p=0,0081). Signifi­cantly lower in '5′ and ’40’ group in addition to the 'K’ group (p=0,0077 and p=0,0033, respectively). According to this depen­dence the highest level of ionized calcium was observed in the 'K’ group followed by ’40’. Serum phosphorus in tested groups '0′, ’40’ and 'K’ were significantly lower than in group '5′ (p=0,0004, p=0,0025, 0=0,0014, respectively). The highest level of phos­phorus was observed in group '5′.
Conclusions: Long term exposition to ELF significantly influences biochemical changes in tested serum parameters in female rats after experimental ovariectomy.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.