Dla lekarzy

OSTEOPOROZA U PACJENTÓW PO 60 ROKU ŻYCIA HOSPITALIZOWANYCH NA ODDZIALE INTERNISTYCZNO-GERIATRYCZNYM

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s88.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s19.


P006
OSTEOPOROZA U PACJENTÓW PO 60 ROKU ŻYCIA HOSPITALIZOWANYCH NA ODDZIALE INTERNISTYCZNO-GERIATRYCZNYM

Jolanta Twardowska-Rajewska1, Franciszek Rajewski2

1Zakład Edukacji Dorosłych Wydziału Nauk Edukacyjnych UAM w Poznaniu,
2Katedra i Klinika Ortopedii Dziecięcej Akademii Medycznej im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu.
Adres do korespondencji: ul. Gosienieckiego 6, 61-407 Poznań

Wstęp: Osteoporoza wieku podeszłego rzadko bywa główną przyczyną przyjęcia pacjenta po 60 r.ż. do szpitala. Jedną z przyczyn hospitalizacji mogą być bóle koścca z nieustalonej dotąd przyczyny. Powodem przyjęcia osób starszych bywają zwykle choroby tzw. ogólnointernistyczne – ostre lub przewlekłe w stadium zaostrzenia. Cel pracy. Postanowiono przeanalizować rozpoznania ostateczne pacjentów po 60 r.ż., hospitalizowanych na oddziale internistyczno-geriatrycznym wielospecjalistycznego szpitala na peryferiach dużego miasta, pod kątem występowania osteoporozy innych współistniejących schorzeń. Materiał i metoda: Spośród 316 historii chorób osób hospitalizowanych w ciągu 1 roku, wyłoniono 36 osób z rozpoznaniem osteoporozy (T-score <2,5), u osób tych przeanalizowano rozpoznania współistniejących chorób. Wyniki: Spośród 36 badanych – 9 osób mieściło się w przedziale wiekowym do 60 lat (kobiety). Pozostałych 27 pacjentów przekroczyło 60 rok życia (26 kobiet i 1 mężczyzna). Najczęstszym rozpoznaniem współistniejącym z osteoporozą w grupie do 60 lat było schorzenie układu pokarmowego (77%), następnie choroba zwyrodnieniowa stawów (44%). W grupie powyżej 60 r.ż. przeważały jako współistniejące schorzenia układu krążenia (81%), choroby układu pokarmowego (65%) i choroby zwyrodnieniowe stawów (70%). Najniższa wartość T-score w grupie poniżej 60 r.ż. wynosiła -3,4 zaś w grupie starszych -5,4. Wnioski: Częstość współistniejących z osteoporozą schorzeń w piątej dekadzie życia (kobiety z osteoporozą postmenopauzalną) tj. chorób układu pokarmowego i układu ruchu sugeruje nakładanie się na czynnik hormonalny zaburzeń odżywiania i zwyrodnieniowo zapalnych schorzeń kości. W grupie po 60 r.ż. przeważające choroby układu krążenia (zgodnie z patofizjologią osteoporozy) są dowodem wpływu zaburzeń ukrwienia na metabolizm kości (również nakładanie się stylu życia osoby przewlekle chorej). Starość jest okresem występowania polipatologii, wikłającej starzenie fizjologiczne, czyniącej ten okres życia okresem o niskiej sprawności funkcjonalnej i złej jakości życia (QL), co w zrozumiały sposób wpływa na stan kośca.
Słowa kluczowe: osteoporoza, starość, wpsółisnienie chorób, polipatologia, jakość życia


P006
OSTEOPOROSIS IN ELDERLY PATIENTS OF INTERNAL- GERIATRIC UNIT DURING ONE YEAR FOLLOW UP

Jolanta Twardowska-Rajewska1, Franciszek Rajewski2,

1Zak-ad Edukacji Dorosłych Wydziału Nauk Edukacyjnych UAM w Poznaniu,
2Katedra i Klinika Oropedii Dziecięcej Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Background: Osteoporosis is rarely the main cause of hospita- lization in elderly patients who are admitted rather because of bone pain. Adults with chronic internal diseases appearing simultaneously are usually the reason for admission.
Aim: We analyzed the final diagnosis in 60 years old patients who were hospitalized on the internal-geriatric unit of a multi- disciplinary hospital in a suburb of a large city, depending on the frequency of osteoporosis and coexisting diseases.
Material and methods: In a group of 316 patients hospitalized from 1.01 to 31.12.2000 there were 36 patients with osteoporosis (T-score <2.5) who were analyzed according to coexisting diseases (polypathology).
Results: Among 36 patients who were aged up to 60 years (only women!) and the remaining 27 patients who were older than 60 years old (26 women and 1 man). The most frequent osteoporosis containing diagnosis in the younger group were gastrointestinal diseases (77%) and spondylarthrosis (44%) and in the older group – cardiovascular diseases (81%).
Conclusions: A high frequency or digestive diseases in younger patients with osteoporosis proves the importance of nutritional malfunctions in pathogenesis of osteoporosis during ones whole life. In the older group of patients a significant prevalence of circulatory system diseases and their coexistence with osteoporosis may be interpreted in two ways: as an influence of circulatory insufficiency in the pathogenesis of osteoporosis or as a case of physical immobilization on the demineralization process of bone. Aging is the period of life characterized by low functional activity (polypathology) and poor quality of life, which in turn influence the state of bone.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.