Dla lekarzy

PRZYDATNOŚĆ TESTU DIAGNOSTYCZNEGO DO OCENY SPOŻYCIA WAPNIA

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s155.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s38.

P072
PRZYDATNOŚĆ TESTU DIAGNOSTYCZNEGO DO OCENY SPOŻYCIA WAPNIA

Lidia Wądołowska, Ewa Joanna Nienartowicz, Roman Cichon
Instytut Żywienia Człowieka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 10-718 Olsztyn, ul. Słoneczna 44A

Nieodpowiednie spożycie wapnia w dzieciństwie i okresie młodzieńczym utrudnia osiągnięcie szczytowej masy kostnej i stanowi jeden z czynników sprzyjających rozwojowi osteoporozy. Dostępne, precyzyjne metody oceny spożycia składników odżywczych, w tym wapnia, są zazwyczaj pracochłonne i kosztowne.
Z tego względu za celowe uznano opracowanie łatwego, taniego i precyzyjnego testu diagnostycznego – jako narzędzia do ilościowej oceny spożycia wapnia, przeznaczonego do zastosowania w badaniach epidemiologicznych. W pracy określono zgodność oceny spożycia wapnia uzyskanej za pomocą testu diagnostycznego z oceną uzyskaną metodą wywiadu 24-godzinnego, wielokrotnego – z 7 kolejnych dni.
Badania przeprowadzono wśród 21 osób w wieku 21-22 lata, studentów UWM w Olsztynie. W oparciu o pytania zawarte w teście diagnostycznym, dotyczące ilości i częstości spożycia 11 produktów mlecznych w ciągu tygodnia oraz przyjęte wskaźniki częstości spożycia, określono średnie spożycie Ca/osobę/dzień. Do porównań wykorzystano średnie spożycie wapnia z produktów mlecznych, uzyskane z 7-krotnego wywiadu 24-godzinnego. Analizę statystyczną prowadzono na podstawie testu T dla prób zależnych oraz współczynnika korelacji liniowej (r), przy p0,05.
Nie wykazano różnic pomiędzy średnim spożyciem wapnia ocenionym testem diagnostycznym oraz ocenionym za pomocą 7-dniowego wywiadu 24-godzinnego (kobiety p=0.156; mężczyźni p=0.684). Średnie spożycie Ca ocenione testem diagnostycznym w porównaniu do obliczonego z wywiadu 24-godzinnego było wyższe u mężczyzn o 4% (1023±255.4mg vs. 982±310.4mg; r=0.74), a u kobiet o 23% (664±322.6mg vs. 538±226.8mg; r=0.28).
Uzyskane wyniki pozwalają na pozytywną ocenę opracowanego testu diagnostycznego jako prostego narzędzia do ilościowej oceny spożycia wapnia i zachęcają do kontynuowania badań w tym zakresie.

P072
THE USE OF A DIAGNOSTIC QUESTIONNAIRE IN ASSESSMENT OF CALCIUM INTAKE

Lidia Wądołowska, Ewa Joanna Nienartowicz, Roman Cichon,
Institute of Human Nutrition, University of Warmia and Mazury, 10-718 Olsztyn, ul. Słoneczna 44A

The inadequate consumption of calcium in childhood and the adolescent period deems it difficult to attain peak bone mass and is one of the factors favouring the development of osteoporosis. Accessible, precise methods of estimation of consumption of nutrients, including calcium, are usually labour-consuming and expensive.
Therefore, the aim of this study was to find an easy, inexpensive and satisfactorily precise diagnostic test as a tool to quantitatively estimate the consumption of calcium, intended to be use in epidemiological research. In our research there was agreement in the estimation of consumption of calcium obtained by means of our diagnostic test compared with the 24-h recall method, repeated in 7 successive days.
The study was carried out among 21 subjects, university students in Olsztyn, aged 21-22 years. Data obtained from diagnostic test, relating to quantity and weekly frequency of consumption of 11 milk products, and accepted indices of consumption frequency, led to the assessment of average consumption of calcium/person/day. In comparison the average consumption of calcium from milk products, obtained by the 24-h recall method was used. The T test and coefficient of linear correlation (r) at p 4 0.05 in statistical analysis was used.
There were no differences in consumption of calcium between the data from the diagnostic test and the 24-h recall method (women p=0.156; men p=0.684). Average consumption of calcium in the diagnostic test in comparison to that of 24-h recall method was higher in males by about 4% (1023±255.4mg vs. 982±310.4mg; r=0.74), and in females about 23% (664±322.6mg vs. 538±226.8mg; r=0.28).
The results show the satisfactory use of the diagnostic test as a straight tool to quantitatively estimate calcium consumption and encourage further investigation in this area.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: