Dla lekarzy

WARTOŚĆ PROGNOSTYCZNA OBNIŻENIA WZROSTU W POPULACJI KOBIET POMENOPAUZALNYCH W PROGNOZOWANIU RYZYKA ZŁAMAŃ KRĘGOSŁUPA


VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 25-26.09.2015


P14

Wartość prognostyczna obniżenia wzrostu w populacji kobiet pomenopauzalnYCH w prognozowaniu ryzyka złamań kręgosłupa

Borowy P.

Krakowskie Centrum Medyczne, Kraków

Słowa kluczowe: osteoporoza, złamania, czynniki ryzyka, obniżenie wzrostu

W prospektywnym badaniu kohortowym zrandomizowano 1284 kobiet pomenopauzalnych, w wieku powyżej 50. lat, które zgłosiły się do Krakowskiego Centrum Medycznego i Poradni Leczenia Osteoporozy celem wykonania badania densytometrycznego. Każda pacjentka w chwili pierwszego badania miała wykonane badanie densytometryczne kręgosłupa i/lub bliższego końca kości udowej. U każdej chorej wykonano kwestionariusz zawierający pytania o dane demograficzne (data urodzenia, płeć, adres), antropometryczne (najwyższy wzrost w życiu), przebyte i towarzyszące schorzenia, wywiad rodzinny, stosowane leki. U każdej chorej wykonano pomiar wzrostu i masy ciała na kalibrowanym stadiometrze i certyfikowanej wadze, bezpośrednio przed badaniem densytometrycznym. Po średnio 10. latach w wybranej grupie przeprowadzono telefoniczne badanie ankietowe wg kwestionariusza analogicznego jak w pierwszym badaniu. Szczególną uwagę zwracano na wystąpienie złamań. Kwestionariusz uwzględniał dane o wszystkich złamaniach, jakich doznali pacjenci: ich lokalizacje, przyczynach złamania (nisko-/ wysokoenergetyczne), czasie złamania i zastosowanym leczeniu (zachowawcze/ operacyjne). Analizie poddano liczbę złamań głównych, tj.: kręgosłupa, przedramienia, nasady dalszej kości ramiennej i biodra.

Wyniki. Spadek wzrostu wiązał się ze zwiększonym ryzykiem złamań kompresyjnych kręgosłupa. Na każde obniżenie wzrostu o 1 cm ryzyko rosło o 11% (RR 1,11, a OR 1,12). Przy wydzieleniu zmiennej skategoryzowanej tj. spadku wzrostu o każde 1 cm lub o co najmniej 4 cm wartość RR była znacznie wyższa, ale nie uzyskała zmienności statystycznej, co wynikało najprawdopodobniej z małej ilości złamań kompresyjnych w badanej kohorcie.


P14  

The prognostic value of height reduction in predicting the vertebral fractures risk in the population of postmenopausal women

Key words: osteoporosis, fractures, risk factors, height reduction

1,284 postmenopausal women aged over 50 who underwent a densitometry at Krakowskie Centrum Medyczne and its Osteoprosis Clinic were randomized in a prospective cohort study. Each patient at the time of her first visit had a densitometry of the spine and/or the hip as well as a demographic questionnaire (DOB, gender, address), anthropometric test (the lifetime maximum height) and a survey including medical history, comorbidities, family medical history, concomitant medications. Each patient had her height and weight measured on a calibrated stadiometer and certified weight right before the densitometry. After an average of 10 years telephone survey was conducted in the selected group using an identical survey as in the first study. Particular attention was paid to the occurrence of fractures. The questionnaire comprised all the fractures suffered by the patients: their locations, causes (low-/high-energy), time, treatment (conservative/surgical). The number of major fractures (i.e.: vertebral, forearm, distal humerus and hip) was analyzed.

Results. The height reduction was associated with an increased risk of vertebral compression fractures. For every decrease of 1 cm the risk increased by 11%. (RR 1.11, and OR 1.12). With the separation of a categorical variable, i.e. every 1cm or a minimum of 4cm decline in height the RR value was much higher, but statistical variability was not obtained most likely due to a small amount of compression fractures in the study cohort.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.