Dla lekarzy

WIEDZA KOBIET KORZYSTAJĄCYCH Z BADAŃ DENSYTOMETRYCZNYCH NA TEMAT PROFILAKTYKI OSTEOPOROZY

VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 25-26.09.2015

P20

WIEDZA KOBIET KORZYSTAJĄCYCH Z BADAŃ DENSYTOMETRYCZNYCH NA TEMAT PROFILAKTYKI OSTEOPOROZY

Janiszewska M., Kulik T., Firlej E., Żołnierczuk-Kieliszek D.

Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Słowa kluczowe: osteoporoza, menopauza, poziom wiedzy, profilaktyka, badania densytometryczne

Wstęp. Osteoporoza jako choroba przewlekła stanowi ważny problem zdrowotny. Światowa Organizacja Zdrowia sklasyfikowała ją na 10 miejscu wśród chorób cywilizacyjnych i społecznych. Jest to choroba, której występowanie nasila się wraz z wiekiem, dotyczy całej populacji w różnych okresach życia, jednak grupą szczególnego ryzyka są kobiety w okresie menopauzy oraz osoby powyżej siedemdziesiątego roku życia.

Cel. Celem badania była ocena poziomu wiedzy kobiet poddających się badaniom densytometrycznym na temat profilaktyki osteoporozy. Zbadano również wpływ czynników socjodemograficznych na poziom wiedzy w zakresie profilaktyki osteoporozy.

Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 292 kobiet w wieku od 51 do 83 lat, będących pacjentkami placówek opieki zdrowotnej w Lublinie. Do badań zastosowano Test Wiedzy o Osteoporozie – OKT (revised 2011). Zgromadzony materiał poddano analizie opisowej i statystycznej. Zastosowano test Tukeya, test t-Studenta oraz analizę wariancji (ANOVA). Zastosowano oprogramowanie komputerowe IBM SPSS Statistics 19. Przyjęto poziom istotności p<0,05.

Wyniki. Wyniki. Respondentki prezentowały niski poziom wiedzy na temat roli aktywności fizycznej w aspekcie profilaktyki osteoporozy (M=9,97) oraz niską wiedzę w zakresie czynników ryzyka, badań przesiewowych i leczenia osteoporozy (M=7,87). Wiedza na temat zagadnień związanych z dietą bogatą w wapń pozostawała na średnim poziomie (M=14,03). Reasumując, badane prezentowały przeciętny jednak niewystarczający poziom ogólnej wiedzy na temat osteoporozy (M=16,13). Respondentki z wykształceniem wyższym, mieszkanki miast oraz kobiety mające bardzo dobre i dobre warunki socjalne posiadały znacząco wyższy poziom wiedzy na temat profilaktyki osteoporozy.

Wnioski. Wnioski. Kobiety poddające się badaniom densytometrycznym posiadają niewystarczająca wiedzę na temat profilaktyki osteoporozy. Wzrost ogólnej świadomości zdrowotnej może przyczynić się do podejmowania starań celem obniżenia ryzyka późniejszych zachorowań.

 

P20

KNOWLEDGE OF WOMEN SCREENED BY BONE DENSITOMETRY ABOUT THE OSTEOPOROSIS PREVENTION

Janiszewska M., Kulik T., Firlej E., Żołnierczuk-Kieliszek D.

Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Key words: osteoporosis, menopause, level of knowledge, prophylaxis, DXA scan

Objectives. World Health Organization classified osteoporosis as 10th for place amongst diseases associated with the progress of civilization of contemporary world. It is illness, for which the incidence intensifies along with age. Osteoporosis regards the entire population in different lifespan; however women in the postmenopausal age and the elderly over 70 year old appear to be most exposed to its development.

Aim. The aim of the research was to establish the level of the knowledge about the osteoporosis prevention among women screened by bone densitometry and to answer the question whether the level of the knowledge is dependent on socio-demographic factors.

Materials and methods. Question whether the level of the knowledge is dependent on socio-demographic factors.

The research was realized by means of survey method, a poll technique in 2014. The study involved 292 women aged 51-83. The purposive sampling was used. The examined women were patients undergoing bone densitometry in the healthcare centres in Lublin, a city in south-eastern Poland. The osteoporosis knowledge test (OKT, revised 2011) by Phyllis Gendler with own small modifications was used as a research tool. An original questionnaire consisting of 42 questions was also used. Gathered material was subjected to descriptive and statistical analysis. Tukey’s test, t-Student test and variance analysis (ANOVA) were all applied. A statistical significance level was set at α=0.05.

Results. Respondents presented the basic exercise knowledge (M=9.97) and low knowledge concerning risk factors, the screening and the treatment of osteoporosis (M=7.87). The calcium knowledge remained on the average level (M=14.03). To sum up, the examined women presented average, however insufficient level of the general knowledge about osteoporosis (M=16.13). Better educated women, cities inhabitants as well as women having very good or good social and welfare conditions showed a significantly higher level of knowledge about the osteoporosis prevention.

Conclusions. Even the women undergoing bone densitometry examination present insufficient knowledge about osteoporosis prevention.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: