Dla lekarzy

WPŁYW USUNIĘCIA SZYSZYNKI I PODAWANIA MELATONINY NA PROCESY OSTEOPOROZY POMENOPAUZALNEJ […]

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s183.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s1.

P100
WPŁYW USUNIĘCIA SZYSZYNKI I PODAWANIA MELATONINY NA PROCESY OSTEOPOROZY POMENOPAUZALNEJ WYWOŁANEJ ZABIEGIEM OWARIEKTOMII U SAMIC SZCZURÓW

Zofia Ostrowska1, Beata Kos-Kudła2, Elżbieta Świętochowska1, Janusz Górski1, Mariusz Nowak2, Bogdan Marek2, Dariusz Kajdaniuk2
1Zakład Biochemii Klinicznej,
2Katedra Patofizjologii i Endokrynologii Śląskiej Akademii Medycznej. Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze

Celem pracy było wykazanie czy pinealektomia i podawanie melatoniny (Mel) mogą wpływać na procesy osteoporozy pomenopauzalnej indukowanej zabiegiem owariektomii (Ovx) u szczurzyc. Badaniami objęto 150 zwierząt; 6 z nich pozostawiono nietkniętych, u 72 wykonano Ovx, a u pozostałych – operację pozorną (K). Po wykonaniu zabiegu szczurzyce podzielono na 6 podgrup: 1 – Ovx, 2 – Ovx+Px, 3 – Ovx+Px+MEL, 4 – K, 5 – K+Px, 6 – K+Px +MEL. Zwierzęta podgrupy 2, 3, 5 i 6 poddano pinealektomii, a pozostałe – pozornej operacji. Po upływie 2 tygodni od zabiegu zwierzętom grupy 3 i 5 podawano (przez okres 4 tygodni) Mel (50 g/100 g m.c.), a pozostałym – rozpuszczalnik. W odpowiednim czasie tj. przed zabiegiem oraz po upływie 6, 12, 18 i 24 tygodni od jego wykonania, zwierzęta umieszczano w klatkach metabolicznych (od godz. 6:30 do 9:30) celem zebrania porcji moczu do oznaczeń stężenia HYP i Ca. W następnej dobie szczurzyce poddano dekapitacji (o godz. 8:00), pobraną krew odwirowano, a w otrzymanej surowicy oznaczono stężenia Mel, oraz pozostałych markerów obrotu kostnego – ALP, PICP i ICTP. Wykazano, że pinealektomia wpłynęła pobudzająco, a Mel egzogenna – supresyjnie na stężenia badanych markerów obrotu kostnego. Podawanie Mel tylko częściowo niwelowało, wywołane przez Ovx, zmiany metabolizmu kostnego, co wskazuje na udział innych (poza Mel) czynników w tym mechanizmie. U szczurzyc z zachowaną szyszynką efekt działania Mel na metabolizm kostny był bardziej nasilony, co sugeruje, iż sama szyszynka może modyfikować efekty własnego działania, najprawdopodobniej poprzez swoiste dla tego hormonu receptory.

P100
INFLUENCE OF PINEAL GLAND REMOVAL AND MELATONIN ADMINISTRATION ON THE PROCESS OF POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS IN FEMALE RATS FOLLOWING OVARIECTOMY

Zofia Ostrowska1, Beata Kos-Kudła2, Elżbieta Świętochowska1, Janusz Gorski1, Mariusz Nowak2, Bogdan Marek2, Dariusz Kajdaniuk2,
1 Department of Clinical Biochemistry,
2 Department of Pathophysiology and Endocrinology Śilesian Medical Academy. Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze

The purpose of this study was to demonstrate whether pine- alectomy (Px) and melatonin (Mel) administration can affect postmenopausal osteoporosis processes induced in female rats by way of ovariectomy (Ovx). The study included 150 animals; 6 remained unaffected (C), 72 were ovariectomized and the remaining underwent a sham operation. Following surgery, rats were divided into 6 groups: 1 – Ovx, 2 – Ovx+Px, 3 – Ovx+Px+Mel, 4 – C, 5 – C+Px, 6 – C+Px+Mel. Animals from the 2nd, 3rd, 5th and the 6th group were pinealectomized while the remainder under¬went a sham operation. After 2 weeks following surgery animals in the 3rd and 5th group were administered Mel (50mg/100g of b.w.) for 4 weeks while the remaining animals were administered solvent only. At the appropriate time, i.e. prior to surgery and after 6,12,18 and 24 weeks from operation the animals were placed in metabolic cages (from 06:30 until 09:30) in order to collect urine samples for HYP and Ca level determination. Within the next 24 hours the rats were decapitated (at 08:00) and their blood was collected and centrifuged. Mel and remaining markers of bone turnover (ALP, PICP, ICTP) were then determined in serum. The study has shown that Px had an inducing, while exogenous Mel a suppressing effect upon the level of investigated markers. Administration of Mel only partially levelled changes of bone metabolism caused by Ovx. This points also to participation of factors other than Mel in such processes. In rats with a preserved pineal gland the effect of Mel upon bone metabolism was more pronounced which suggests that the pineal gland itself may modify effects on its own action, most probably via receptors specific for this hormone.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: