Dla lekarzy

P02 WYSTĘPOWANIE NISKOENERGETYCZNYCH ZŁAMAŃ BLIŻSZEGO KOŃCA KOŚCI UDOWEJ U MĘŻCZYZN I KOBIET […]

III Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 24-26.09.2009
Streszczenia:
Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2009, vol 11 (Suppl. 2), s:115-116.
 
 
P02
WYSTĘPOWANIE NISKOENERGETYCZNYCH ZŁAMAŃ BLIŻSZEGO KOŃCA KOŚCI UDOWEJ U MĘŻCZYZN I KOBIET W WIEKU POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA, ZAMIESZKAŁYCH W POWIECIE TARNOGÓRSKIM
ORAZ MIEŚCIE PIEKARY ŚLĄSKIE
 
Pluskiewicz W.1, Wilk R.2,3, Wielgórecki A.3, Koczy B.2, Semenowicz J.2
 
1Zakład Chorób Metabolicznych Kości ŚUM
2Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
3Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu
 
adres do korespondencji: osteolesna@poczta.onet.pl
 
Słowa kluczowe: złamanie bliższego końca kości udowej, epidemiologia, kobiety, mężczyźni
 
Celem pracy było oszacowanie ilości złamań bliższego końca kości udowej u mężczyzn i kobiet w populacji powiatu tarnogórskiego w latach 2002 – 2007 oraz trendów ich występowania w przyszłości.
Materiał. Badaniem objęto 129 mężczyzn i 411 kobiet z powiatu tarnogórskiego i miasta Piekary Śląskie w wieku 50 – 101 lat (średni wiek kobiet: 78,0 +/-9,0 lat, średni wiek mężczyzn 73,7 +/- 11,4 lat) leczonych z powodu niskoenergetycznego złamania bliższego końca kości udowej (szyjki, przezkrętarzowe oraz podkrętarzowe, oznaczonego kodami ICD – 10: S72.0, S72.1, S72.2). Badani reprezentowali praktycznie wszystkie złamania mające miejsce w latach 2002-2007, w populacji liczącej 64200 osób w wieku powyżej 50 lat (35200 kobiet i 28450 mężczyzn w podanej grupie wiekowej).
Metoda. Z historii chorób w/w chorych leczonych w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich uzyskano dane na temat stanu demograficznego i klinicznego oraz daty i okoliczności wystąpienia złamania. Obliczono współczynniki występowania złamań w przeliczeniu na 100000 osób w wieku powyżej 50 roku życia, z uwzględnieniem roku zdarzenia i płci. Oszacowano wielkość zmiany w zakresie analizowanych współczynników w wymienionym okresie, a stosując technikę regresji oszacowano prawdopodobny wymiar zjawiska w przyszłości.
Wyniki. W badanej populacji latach 2002 – 2007 było 554 złamań bliższego końca kości udowej (2002 r.: 78, 2003 r.: 82, 2004 r.: 89, 2005 r.: 99, 2006 r.: 90, 2007 r.: 116). Oszacowana częstość występowania złamań wyniosła, wśród mężczyzn 49/100000 w 2002 r. i 116/100000 w 207 r., a wśród kobiet 212/100000 w 2002 r. i 236/100000 w 2007 r. Obserwowany trend (dla mężczyzn i kobiet razem) kształtował się na poziomie 48%, a wyniki ekstrapolowania trendu na następne lata wskazują na ryzyko dalszego zwiększania liczby złamań.
Wnioski. W zbadanej populacji (mężczyźni i kobiety w wieku powyżej 50 lat) obserwuje się wyraźne zwiększenie występowania niskoenergetycznego złamania bliższego końca kości udowej w latach 2002-2007. Złamania te są około dwukrotnie częstsze u kobiet niż u mężczyzn. Wynik analizy rocznych współczynników sugeruje, że nie można wykluczyć kontynuacji obserwowanego trendu kolejnych latach.
 
 
P02
THE INCIDENCE OF LOW ENERGY HIP FRACTURE IN THE OVER 50 YEAR OLD FEMALE AND MALE POPULATION OF THE DISTRICT OF TARNOWSKIE GÓRY AND THE CITY PIEKARY ŚLĄSKIE
 
Pluskiewicz W.1, Wilk R.2,3, Wielgórecki A.3, Koczy B.2, Semenowicz J.2
 
1Metabolic Bone Diseases Unit, Medical University of Silesia
2 Dr J. Daab Regional Hospital of Trauma Surgery, Piekary Śląskie, Poland
3 Regional Specialist Hospital no. 4, Bytom, Poland
 
Key words: hip fracture, epidemiology, females, males.
 
The aim of this study was to estimate the incidence and future trends of a hip fracture in the female and male population of the district of Tarnowskie Góry and the city Piekary Śląskie for a period of 2002 – 2007.
Material. 129 men and 411 women from the district of Tarnowskie Góry and city Piekary Śląskie, aged 50-101 years (women mean age 78,0 +/-9,0 years, men mean age 73,8 +/-11,5 years) that were treated because of low energy hip fracture (Femoral Neck, Intertrochanteric and Subtrochanteric fracture) at the Regional Hospital of Trauma Surgery in Piekary Śląskie for the years 2002 – 2007. A total number inhabitants in the over -50-year old population of the district of Tarnowskie Góry and city Piekary Śląskie during this period was about 64200 (females – 35800, males – 28450)
Patients with fracture were identified from the ICD – 10 code : S72.0, S72.1, S72.2.
Methods. The case histories of the patients from the Regional Hospital of Trauma Surgery in Piekary Śląskie revealed the demographic and clinical conditions, the date and the fracture circumstances of each case. Taking into account the date and the sex of each event, there were the ‘fracture frequency coefficients’ estimated per 100000 people aged over 50 years. In the range of those coefficients we have evaluated the changes which appeared among the population. Using regression analyses the probable future range of the considered phenomenon has been estimated.
Results. In the population for the years 2002 – 2007 there were 554 hip fractures noticed (2002: 78, 2003: 82, 2004: 89, 2005: 99, 2006: 90, 2007: 116). We have estimated the fracture incidence up to the mark: 49/100000 in 2002 and 116/100000 in 2007 for male, and 212/100000 in 2002 and 236/100000 in 2007 for female. This trend (for male and for female together) reached about 48 percent and after the extrapolation of the current results for the following years we will be observe further upward tendency among discussed fractures.
Conclusion. In the population (males and females aged over 50 years) we have noticed definitely higher incidence of hip fracture for a period of 2002-2007. The fracture frequency is higher for female part of the population ( it is over twice higher). Due to the findings based on annual coefficients, it’s suggestive and highly possible to draw a conclusion that under no circumstances can we exclude further continuation of the trend mentioned above.
 

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.