Dla lekarzy

XII Zjazd streszczenia

Spis wykładów i plakatów

 

Spis referatów

(Contents of abstracts)

 

 

L00

Papapoulos S.E. (Leiden, The Netherlands)

Pharmacological management of osteoporosis: state of the art

(Leczenie farmakologiczne osteoporozy: aktualny stan wiedzy)

 

S01

Badania podstawowe cz.1 (Basic research part 1)

 

L01

Płudowski P., Lorenc R.S. (Warszawa)

Ocena wytrzymałości mechanicznej kości udowych szczurów

(The study of mechanical strength of the rat femur)

 

L02

 

Brzóska M.M., Majewska K., Moniszko-Jakoniuk J. (Białystok)

Wpływ niskiego narażenia na kadm na mineralizację i wytrzymałość mechaniczną nasad i trzonu kości udowej u samic szczura

(The effect of low-level cadmium-exponsure on the mineral status and mechanical strength of femur epiphyses and midshaft of female rats)

 

L03

Pytlik M., Janiec W., Kaczmarczyk-Sedlak I. i wsp. (Sosnowiec)

Wpływ retinolu na rozwój osteopenii indukowanej owariektomią u szczurów (Effects of retinol on the development of ovariectomy-induced osteopenia in rats)

 

L04

Cegieła U., Janiec W., Folwarczna J. i wsp. (Sosnowiec)

Wpływ metotreksatu na procesy przebudowy kości u szczurów

(Effect of methotrexate on bone remodeling in rats)

 

L05

Chruszcz K., Barańska M., Proniewicz L.M. (Kraków)

Badania strukturalne pochodnych Risedronianu oraz ich soli z jonami metali (Structural study of Risedronate derivatives and their salts with metal ions)

 

S02

Badania podstawowe cz.2 (Basic research part 2)

 

L06

Kubik T., Głuszko P., Korkosz M. i wsp. (Kraków)

Wykorzystanie ilościowych pomiarów mikroarchitektury kości w diagnostyce osteoporozy (Application of quantitative measurements of trabecular bone in diagnosis of osteoporosis)

 

L07

 

Tabor Z. (Kraków)

Wpływ rozdzielczości obrazu na użyteczność diagnostyczną parametrów opisujących architekturę kości beleczkowej (Analysis of the influence of image resolution on the discriminating power of the trabecular bone architectural parameters)

 

L08

Wytyk-Nowak A., Nowak M., Morzyński M. (Poznań)

Numeryczna symulacja zjawiska remodelowania kości (Numerical simulation of bone remodeling)

 

L09

Bilska A., Cieśłar G., Kubacka M. i wsp. (Bytom)

Wpływ wolnozmiennych pól magnetycznych na zawartość wapnia i fosforu w surowicy krwi i w tkance kostnej u samic szczurzych poddanych eksperymentalnej owariektomii (Influence of extremaly low frequency (ELF) magnetic fields on calcium and phosphorus contents in serum and bone tissue in female rats after experimental ovariectomy)

 

L10

Owczarek D., Ziółkowski M., Słynarski K. i wsp. (Warszawa)

Monitorowanie gęstości kości udowej po wszczepieniu protezy całkowitej w aspekcie jej aseptycznego obluzowania (Bone mineral density in the aspects of aseptic loosening of total hip prostheses)

 

S03

Epidemiologia osteoporozy w badaniach polskich

(Epidemiology of osteoporosis in Polish surveys)

 

L11

Badurski J.E., Dobreńko A., Nowak N. i wsp. (Białystok)

Rozpowszechnienie osteoporozy i złamań niskoenergetycznych w Polsce: przegląd badań epidemiologicznych (Prevalence of osteoporosis and low trauma fractures in Poland: review of epidemiological surveys)

 

L12

 

Kozłowski A. (Skarżysko-Kamienna)

Zachorowalność złamań osteoporotycznych w Powiecie Skarżyskim w latach 1992-2001 (Incidence of osteoporotic fractures in district of Skarżysko-Kamienna, Poland in years 1992-2001)

 

L13

Sawicki A, Dębiński A. (Warszawa)

Wybrane wskaźniki stanu zdrowia a gęstość mineralna kości u kobiet po 65 roku życia (Health status and bone mineral density in women after 65th year of life)

 

L14

Gruszecka-Marczyńska K., Śmiechowicz H. (Wrocław)

Rola badania radiologicznego w diagnostyce osteoporozy (Importance of radiographs in diagnosis of osteoporosis)

 

S04

Patofizjologia osteopororozy (Patophysiology of osteoporosis)

 

L15

Horst-Sikorska W. (Poznań)

Osteoporoza-genetyczna etiologia choroby

(Osteoporosis – a genatically determined bone disease)

 

L16

 

Burckhardt P. (Lausanne, Switzerland)

Role of nutrition in osteoporosis (Rola żywienia w osteoporozie)

 

L17

Klimek R. (Kraków)

Medyczna termodynamika osteoporozy (Medical thermodynamics of osteoporosis)

 

L18

Badurski J.E. (Białystok)

Masa kostna a złamania niskoenergetyczne: dwa typy osteoporozy i złamań: BMD-zależnych i BMD-niezależnych. Odmienna odpowiedź na leczenie (Bone density and low trauma fractures: two types of osteoporosis and fragility: BMD-dependent and BMD-not-dependent. An impact on response to the therapy)

 

L19

Karczmarewicz E., Wyszomirski T., Jaworski M. i wsp. (Warszawa)

Zależność między zmianami metabolizmu kostnego w populacji polskiej kobiet i mężczyzn a parametrami densytometrycznymi i ultrasonograficznymi – badanie EPOLOS (Cross-sectional evaluation of bone metabolism in Polish adult population – the EPOLOS study)

 

S05

Diagnostyka osteoporozy (Diagnosis of osteoporosis)

 

L20

Kanis J.A. (Sheffield, UK)

Who to treat (Kogo leczyć)

 

L21

 

Glüer C-C. (Kiel, Germany)

Status and perspectives for bone densitometry

(Status i perspektywy densytometrii kości)

 

L22

Czerwiński E., Osieleniec J., Działak P. i wsp. (Kraków)

Zmiany gęstości mineralnej kręgosłupa lędźwiowego, bliższego końca kości udowej, dalszego końca kości promieniowej u kobiet 5-letniej obserwacji (Changes in bone mineral density in spine, proximal femur and radius in women after 5 years observation)

 

L23

Leszczyński P., Mackiewicz S.H. (Poznań)

Porównanie badań densytometrycznych odpowiadających sobie kości udowych, kości przedramion i kości piętowych

(Comparison of DXA and QUS data of two corresponding hips, forearms and heels)

 

L24

Jaworski M., Matusik H., Biliński P. i wsp. (Warszawa)

Stabilność i komplementarność aparatów DPX w przekrojowym badaniu wieloośrodkowym – EPOLOS (Stability and consistence of DPX apparatuses in multi center cohort study – EPOLOS )

 

S06

Risedronian w leczeniu osteoporozy-Aventis Pharma

(Risedronate in the treatment of osteoporosis)

 

L25

Badurski J.E. (Białystok)

Czy i jak leki antyresorpcyjne wpływają na jakość kości

(Do and how antiresorpive drugs influence on bone quality)

 

L26

 

Czerwiński E. (Kraków)

Zapobieganie złamaniom w osteoporozie

(Prevention of fractures in osteoporosis)

 

S07

Złamania obwodowe (            Peripheral fractures)

 

L27

Reeve J. (Cambridge, UK)

Loss of bone strength at the hip

(Obniżenie wytrzymałości bliższego końca kości udowej)

 

L28

 

Borowy P., Czerwiński E., Działak P. i wsp. (Kraków)

Ocena ryzyka upadków u chorych z osteoporozą

(Falls risk assessment in patients with osteoporosis)

 

L29

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.