Dla lekarzy

ZABURZENIA METABOLIZMU KOSTNEGO W CUKRZYCY TYPU IVI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 25-26.09.2015

L55

Zaburzenia metabolizmu kostnego w cukrzycy typu 1 

1Piekarski R., 2Szewczyk L.

1Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2Wydział Pedagogiki i Psychologii – Pielęgniarstwo WSEI w Lublinie

Słowa kluczowe: cukrzyca typu 1, funkcjonowanie tkanki kostnej, osteopenia

Relacje między metabolizmem tkanki kostnej a mechanizmami regulującymi gospodarkę węglowodanową nie wydają się bezpośrednie, choć nie są dostatecznie poznane, a przecież uważa się, że tkanka kostna wykorzystuje znaczną pulę glukozy przyswajanej przez organizm. Prześledzono relacje między markerami kościotworzenia a działaniem insuliny, zachowanie tych markerów w przebiegu cukrzycy typu 1, równoległość procesów angiogenezy i osteogenezy oraz uwarunkowania osteopenii w cukrzycy typu 1.

 

 

 

L55

Dysfunction of bone metabolism in type 1 diabetes mellitus

1Piekarski R., 2Szewczyk L.

1Dept. of Pediatric Endocrinology and Diabetology, Medical University of Lublin

2The Faculty of Pedagogy and Psychology – Nursing, WSEI, Lublin

Key words: type 1 diabetes, bone status, osteopenia

 

The relationship between the bone metabolism and the mechanisms regulating carbohydrate homeostasis does not appear to be direct, but are not sufficiently known, and yet it is believed that bone tissue is using the large pool of the glucose acquired by the organism. The relationship between markers of bone formation and action of insulin, the behavior of these markers in type 1 diabetes, the parallel processes of angiogenesis and osteogenesis and conditions of osteopenia in type 1 diabetes have been assessed.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.