Dla lekarzy

BADANIE WSPÓŁZALEŻNOŚCI POMIĘDZY TYPEM BUDOWY KOSTNEJ CIAŁA A WYBRANYMI WSKAŹNIKAMI […]

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy

Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s154.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s38.


P071
BADANIE WSPÓŁZALEŻNOŚCI POMIĘDZY TYPEM BUDOWY KOSTNEJ CIAŁA A WYBRANYMI WSKAŹNIKAMI ANTROPOMETRYCZNYMI OCENY STANU ODŻYWIENIA MŁODYCH OSÓB DOROSŁYCH

Katarzyna Przybyłowicz, Roman Cichon, Lidia Wądołowska
Instytut Żywienia Człowieka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
10-718 Olsztyn, ul. Słoneczna 44A

Cel: określenie wpływu typu budowy ciała wyznaczonego na podstawie pomiaru szerokości nasady nadgarstkowej na wartość wybranych wskaźników antropometrycznych oceny stanu odżywienia młodych osób dorosłych celem dokładniejszej oceny występowania otyłości jako czynnika sprzyjającego osteoporozie. Materiał i metodyka: badaniami objęto 2847 osób w wieku 19-26 lat. Przeprowadzone pomiary antropometryczne obejmowały określenie masy i wysokości ciała, szerokości nasady nadgarstkowej oraz grubości czterech fałdów skórno-tłuszczowych, z których wyznaczono zawartość tłuszczu w ciele wg Durnina i Wormsley’a i obliczono BMI. Za podstawę zróżnicowania kategorii budowy ciała przyjęto szerokość nasady nadgarstkowej. Utworzono trzy kategorie budowy ciała w stosunku do których przebadano współzależność z wartościami BMI i wybranymi parametrami antropometrycznymi. Wyniki: przeprowadzona analiza statystyczna wykazała znaczne zróżnicowanie w wartościach podstawowych parametrów antropometrycznych oraz wskaźnika BMI wśród osób należących do odmiennej kategorii budowy ciała. Po dokonanym podziale na trzy kategorie budowy ciała zanotowano wzrost współczynnika korelacji pomiędzy BMI a parametrami szacującymi skład ciała. Wnioski: przeprowadzone badania wykazały wpływ typu budowy kostnej na wartość wybranych wskaźników antropometrycznych oceny stanu odżywienia młodych osób dorosłych, co pozwala na dokładniejszą ocenę występowania otyłości w kontekście zagrożenia osteoporozą.

P071
EXAMINATION OF INTER DEPENDENCE BETWEEN TYPES OF BONE BODY STRUCTURE AND THE CHOSEN ANTROPOMETRIC INDICATORS OF NUTRITIONAL STATE ASSESSMENT

Katarzyna Przybyłowicz, Roman Cichon, Lidia Wądołowska,
Instytut Żywienia Człowieka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 10-718 Olsztyn, ul. Słoneczna 44A

Purpose: to estimate the influence of the body bone frame on the value of chosen anthropometric indicators, which enables a more detailed assessment of obesity in the context of the threat of osteoporosis.
Subjects: Participants included: males (n = 1441) and females (n = 1406), 19-28 years of age.
Methods: anthropometric measurements carried out defined body weight, height, wrist width, sum of skin folds, according to which fat content in body was described according to Durnina & Wormsley and indicated BMI. The base of body build diversity was a wrist width diameter. Three categories of bone body frame size were created ( small, medium, large) to which a correlation to BMI values and chosen anthropometric parameters was exam¬ined.
Results: statistic analysis carried out has shown a significant diversity in basic values of basic anthropometric parameters and BMI among people of varied body frame categories. After the three categories of body build were devised the elevation of correlation index between BMI and body consistence estimation parameters was noticed.
Conclusions: the conducted examination has shown the influence of body bone frame on the value of the chosen anthropometric indicators, which enables a more detailed assessment of obesity in the context of the threat of osteoporosis.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.