Dla lekarzy

Najnowsze badania IOF przewidują znaczący wzrost kosztów leczenia złamań osteoporotycznych w Europie

Wg publikacji „Fragility fractures in Europe: burden, management, opportunitites” w ciągu najbliższych 10 lat na skutek dużej liczby nieleczonych osób, koszty leczenia złamań osteoporotycznych wzrosną o 27%.

Publikacja w Archives of Osteoporosis autorstwa Borgstroma i wsp. przedstawia wyniki oparte na danych zebranych w pięciu krajach UE (Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania) oraz Szwecji. Badanie oparto o retrospektywne obserwacje, literaturę oraz dostępne dane z baz krajowych. 
      Liczba złamań niskoenergetycznych w badanych krajach oszczacowana na 2,7 mln (2017) wg autorów wzrośnie do 3,3 mln w 2030 roku. Uwzględniając wszystkie koszty roczne związane z leczeniem rzeczonych złamań (37 mld euro w 2017 i przewidywany 47,4 mld euro), wzrost kosztów wg autorów wyniesie 27%. Szacuje się że w samym 2017 roku strata QALYs (quality adjusted life years) przekroczyła 1 mln lat. Przewidywana liczba lat z niepełnosprawnoscią (DALYs – diasbility adjusted life years) dla osób 50+ po złamaniu niskoenergetycznym wyniosła 21 lat na grupie 1000 pacjentów. Wartość ta przekracza te obserwowane u osób po udarze czy POChP. Uśredniony odsetek nieleczonych pacjentów w badanych krajach wyniosła 73% dla kobiet oraz 63% dla mężczyzn – co stanowi wzrost o ok. 17% w stosunku do 2010 roku. Autorzy szacują że powszechne wdrożenie Fracture Liasion Services w tych krajach pozwoliłoby zredukować liczbę złamań o conajmniej 19 000 złamań w skali roku. 
      Wg autorów obserwowana tendencja wzrostowa utrzyma się przez najbliższe kilka dekad. Uwzględniając braki w leczeniu pacjentów a także wysoką kosztoefektywność sytemów opartych na koordynatorze konieczne jest podjęcie działań, które pozwolą prowadzić skuteczną diagnostykę i leczenie pacjentów z grupy wysokiego ryzyka złamań niskoenergetycznych.  

Pełna treść opracowania dostępna jest nieodpłatnie w języku angielskim na stronie Archives of Osteoporosis: https://link.springer.com/article/10.1007/s11657-020-0706-y#Sec1

 

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: