Dla lekarzy

OCENA WYBRANYCH PARAMETRÓW MIERZONYCH NA ZDJĘCIACH ORTOPANTOMOGRAFICZNYCH U KOBIET W OKRESIE […]

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s169.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s1.


P086
OCENA WYBRANYCH PARAMETRÓW MIERZONYCH NA ZDJĘCIACH ORTOPANTOMOGRAFICZNYCH U KOBIET W OKRESIE POMENOPAUZALNYM

H. Hüpsch – Marzec1, L. Ilewicz1, D. Klima2 , E. Świętochowska3, W. Pluskiewicz4

1Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia,
2Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii,
3Zakład Biochemii, 4Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii, ŚAM

Osteoporoza i będące jej konsekwencją patologiczne złamania kości stanowią poważny problem zdrowotny współczesnego świata. Celem pracy było sprawdzenie, czy obraz żuchwy uzyskany na zdjęciu ortopantomograficznym może przyczynić się do wczesnego ustalenia ryzyka tej choroby. Przeprowadzono badania u 55 kobiet w wieku 51 – 69 lat. Grupę badaną stanowiły pacjentki, u których w wyniku trwania procesu osteoporotycznego doszło do patologicznego złamania dystalnej nasady kości promieniowej. Grupę kontrolną stanowiły kobiety – ochotniczki, które wyraziły zgodę na badania. Dokonano oceny gęstości tkanki kostnej w obrębie kości piętowej (IMU). U wszystkich pacjentek wykonano zdjęcia ortopantomograficzne. Oceniano istotę zbitą podstawy trzonu żuchwy po obu stronach radiogramu, dystalnie od otworu bródkowego. W zależności od morfologii istoty zbitej przyporządkowywano im wartości wskaźnika MIC. Obliczano wartości wskaźnika PIM . Wyniki badań zostały poddane analizie statystycznej. Wykazano statystycznie istotne różnice parametrów będących pochodnymi gęstości kości oraz statystycznie znamienne różnice dotyczące wartości wskaźnika MIC grade w obu grupach. Wnioski: Badania potwierdziły przydatność zastosowania ilościowej metody ultrasonograficznej u kobiet w okresie pomenopauzalnym dla oceny gęstości tkanki kostnej. Dokładna analiza obrazu ortopantomograficznego, choć nie jest metodą niezawodną może stanowić ważne, pomocnicze narzędzie w ustalaniu ryzyka osteoporozy. Badania potwierdziły konieczność ścisłej współpracy stomatologa z lekarzami innych specjalności. Stomatolog pełniący często rolę „lekarza pierwszego kontaktu” musi wykazywać wiedzę interdyscyplinarną, dotyczą również zagadnień związanych z uogólnioną osteoporozą.


P086
EVALUATION OF SELECTED PARAMETERS MEASURED ON THE PANORAMIC RADIOGRAPHS AT POSTMENOPAUSAL WOMEN

Hiipsch-Marzec1, L. Ilewicz1, D. Klima2, E Świętochowska3, W Pluskiewicz4,

1. Department of Conservative Dentistry and Paradontal Diseases, Śilesian Medical Academy,
2. Department of Internal Diseases and Rheumatology,
3. Institute of Biochemistry, 4Department of Internal Diseases of Śilesian Medical Academy

Osteoporosis and as a consequence pathological bone fractures are a serious health problem of the today’s world. The aim of this study was to evaluate if the image of the mandible obtained by panoramic radiographs may contribute to early determination of the risk of this disease. The examination was carried out in 55 women aged 51-69 years. The group consisted of female patients, in whom due to the long lasting process of osteoporosis, had a pathologic fracture of the distal radius. The control group consisted of women who were volunteers and agreed to be examined. Density of bone tissue within the calcaneal bones (ultrasonic technique). In these female patients panoramic radio¬graphs were taken. The compacted substance of the base of the mandible was bilaterally radiologically assessed distally from the mental foramen. Depending on the morphology of the compacted substance the values of the MIC index was determined. The value of the PIM index was calculated. The results of the study were statistically analyzed. Significant differences were indicated in the parameters which are derivatives of bone density and also statistically significant differences in the value of the MIC (grade) index in both groups Conclusions: The studies proved this useful application of the quantitative ultrasonographic method in women in the postmenopausal period to evaluate bone density. Very thorough analysis of the panoramic radio¬graphs, although it is not an infallible method, may prove an important, auxiliary tool to determine the risk of osteoporosis. The studies confirmed the necessity of close co-operation between the dentist and other physicians. The dentist, who often fulfils the role of the 'first contact physician’ must demonstrate an interdisciplinary knowledge, also in respect to the problems connected with general osteoporosis.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.