Dla lekarzy

OCENA ZWIĄZKU POMIĘDZY WYDZIELANIEM MELATONINY A METABOLIZMEM TKANKI KOSTNEJ U OTYŁYCH KOBIET […]

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s156.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s38-s39.

P073
OCENA ZWIĄZKU POMIĘDZY WYDZIELANIEM MELATONINY A METABOLIZMEM TKANKI KOSTNEJ U OTYŁYCH KOBIET PRZED I PO MENOPAUZIE

Zofia Ostrowska1, Beata Kos-Kudła2, Bogdan Marek2
1Zakład Biochemii Klinicznej,
2Katedra Patofizjologii i Endokrynologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze

Ostatnio pojawiły się sugestie, że zmieniona u otyłych kobiet sekrecja melatoniny (Mel) mogłaby mieć znaczenie w regulacji ubytku masy kostnej po menopauzie. Celem podjętych badań było wykazanie czy i w jakim stopniu zmiany w nocnych stężeniach Mel u otyłych kobiet w wieku przed- i pomenopauzalnym wpływają na metabolizm tkanki kostnej, oceniany na podstawie oznaczeń stężenia we krwi (surowicy lub osoczu) uznanych markerów obrotu kostnego, tj. ALP, BGP, PICP i ICTP. Badaniami objęto 29 kobiet w wieku rozrodczym, w tym 16 otyłych (BMI 42  6,12 kg/m2; WHR 0.88  0,05) i 13 z prawidłową masą ciała oraz 30 kobiet po menopauzie, w tym 18 otyłych (BMI 45  7,03 kg/m2; WHR 0,86  0,06) i 12 z należną masą ciała. U wszystkich otyłych kobiet wykazano istotne obniżenie nocnych stężeń Mel w porównaniu do odpowiednich grup kontrolnych; zmianom tym towarzyszył znaczny wzrost stężeń badanych markerów metabolizmu kostnego. Był on bardziej nasilony w odniesieniu do markerów resorpcji. Stwierdzono ponadto istotną odwrotnie proporcjonalną zależność pomiędzy nocnymi stężeniami Mel a wartościami badanych markerów metabolizmu kostnego. Zmiany w nocnych stężeniach Mel były mniej nasilone u otyłych kobiet po menopauzie, niż u otyłych w wieku rozrodczym; towarzyszyły im mniejsze nieprawidłowości w stężeniach badanych markerów obrotu kostnego, a zwłaszcza resorpcji kości. Wykazana u pomenopauzalnych otyłych kobiet wyższa korelacja pomiędzy zmianami w nocnych stężeniach Mel a wartościami ALP, BGP, PICP i ICTP, niż u otyłych w wieku rozrodczym, nasuwa przypuszczenie, iż zmiany w stężeniach Mel mogą mieć prawdopodobnie ochronne znaczenie przed utratą masy kostnej po menopauzie.

P073
ASSESSMENT OF RELATIONSHIP BETWEEN MELATONIN SECRETION AND BONE TISSUE METABOLISM IN OBESE PRE AND POST MENOPAUSAL WOMEN

Zofia Ostrowska1, Beata Kos-Kudta2, Bogdan Marek2,
1 Department of Clinical Biochemistry,
2Department of Pathophysiology and Endocrinology Silesian Medical Academy. Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze

It has been recently suggested that changes in secretion of melatonin (Mel) seen in obese women may be of importance in regulating bone mass loss following menopause. The purpose of the undertaken study was to investigate whether, and to what degree, changes in nocturnal levels of Mel in obese women of pre- and postmenopausal age influence bone tissue metabolism as assessed by serum/plasma level of recognized markers of bone turnover (ALP, BGP, PICP and ICTP). The study comprised 29 women of childbearing age, including 16 obese (BMI 42 ± 6.12 kg/m2; WHR 0.88 ± 0.05) and 13 with normal body mass, and 30 post menopausal women, among them 18 were obese (BMI 45 ± 7.03 kg/m2; WHR 0.86 ± 0.06) and 12 with normal body mass. A significant lowering of the nocturnal level of Mel was demon¬strated for all obese women, as compared to appropriate controls. This change was accompanied by a considerable increase in the level of the investigated markers of bone metabolism. The increase was more pronounced in the case of resorption markers. A statistically significant, inversely propor¬tional relationship was found between nocturnal levels of Mel and those of investigated markers. Changes in the nocturnal levels of Mel were less pronounced in obese women post menopause than in obese women of childbearing age; the changes were accompanied by less abnormalities in the level of investigated markers of bone turnover, especially those of bone resorption. A stronger correlation of changes in nocturnal levels of Mel and values of ALP, BGP, PICP and ICTP demonstrated for post¬menopausal obese women, as compared to obese women of childbearing age, suggests that changes in the Mel level may have a protective effect against bone mass loss following menopause.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.