Dla lekarzy

Raport Narodowego Funduszu Zdrowia na temat osteoporozy

 Zachęcamy do zapoznania się z raportem na temat osteoporozy w Polsce opublikowanym w listopadzie 2019.
Jak podają autorzy celem raportu jest przedstawienie epidemiologii osteoporozy, zrealizowanych świadczeń, wykorzystanych recept na leki stosowane w osteoporozie, ciągłości farmakoterapii oraz złamań osteoporotycznych. Publikacja obejmuje zakres 2013-2018. Raport opublikowano w ramach Światowego Dnia Osteoporozy, obchodzonego standardowo 20 października każdego roku. 

Do najważniejszych wniosków autorzy włączyli:

1.   Osteoporoza jest chorobą, która na świecie dotyka 22,1% kobiet oraz 6,1% mężczyzn powyżej 50. roku życia. Szacowana liczba osób chorych na osteoporozę w Polsce w 2018 roku, oparta na wskaźnikach epidemiologicznych, to 2,1 mln, z czego 1,7 mln to kobiety.

2.   Do głównych niemodyfikowalnych czynników ryzyka zachorowania na osteoporozę należą zaawansowany wiek, płeć żeńska oraz rasa kaukaska. Wskazuje się również szereg potencjalnie modyfikowalnych czynników ryzyka, takich jak niska podaż wapnia, niedobór witaminy D, nadmierne spożycie alkoholu, palenie tytoniu, czy siedzący tryb życia i nieuruchomienie.

3.   Na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia oszacowano, że w 2018 roku chorobowość rejestrowana wyniosła niemal 555 tys. Ogólnopolski wskaźnik chorobowości rejestrowanej na 100 tys. ludności powyżej 50. roku życia wyniósł 3 674, przy czym różnice na poziomie powiatów były dziesięciokrotne.

4.   Wartość refundacji świadczeń z powodu osteoporozy w 2018 roku wyniosła 42 mln zł dla 222 tys. pacjentów. W 2018 roku recepty na leki stosowane w leczeniu osteoporozy zrealizowało 133 tys. pacjentów, a wartość tych leków wyniosła 47,6 mln zł. Średnia wartość refundacji w przeliczeniu na pacjenta wyniosła 306 zł zaś średnia wartość dopłat pacjenta 53 zł.

5.   Porównując szacowaną liczbę chorych (pkt 1) z wartością chorobowości rejestrowanej (pkt 3) oszacowano, że stopień niedoszacowania liczby chorych na osteoporozę w 2018 roku wyniósł 74%. Odpowiada to liczbie 1,56 mln niezdiagnozowanych osób, z czego prawie 500 tys. było powyżej 80. roku życia.

6.   26,5% pacjentów stosujących leki oparte na alendronianie, którzy rozpoczęli terapię w 2017 roku, przyjmowało je regularnie tzn. charakteryzowali się MPR ⩾ 80% (ang. medication possesion ratio—stopień posiadania leku). W przypadku pacjentów leczonych przy pomocy denosumabu średni MPR wyniósł 90%.

7.   W 2018 roku odnotowano 120 tys. złamań, które najczęściej przypisywane są osteoporozie. Wartość refundacji świadczeń z tego powodu wyniosła 476 mln zł, z czego 71% to środki przeznaczone na świadczenia z powodu złamań bliższego końca kości udowej (b.k.k.u.) (34,7 tys. złamań w 2018 roku).

8.   W 2017 roku śmiertelność roczna po złamaniach b.k.k.u. wyniosła 29,4%. Liczba utraconych lat życia, które można bezpośrednio przypisać tym złamaniom to 20,0 tys.

9.   Dane o złamaniach w 2017 roku wskazują, że w ciągu 6 miesięcy od złamania jedynie u 2,5% wykonano badanie densytometryczne, a po 2,0% z nich została zrealizowana recepta na leki stosowane w leczeniu osteoporozy.

Pełna treść raportu dostępna jest pod adresem www.


Źródło:
zdrowedane.nfz.gov.pl

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: