Dla lekarzy

STATUT

Statut PTOA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Osteoartrologii zwane w dalszej części statutu Towarzystwem.

2

Terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą jest Kraków.

3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

4

Towarzystwo powstaje z woli członków Sekcji Osteoartrologii, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

5

1. Towarzystwo może być członkiem organizacji międzynarodowych o pokrewnych celach działalności.

2. O przystąpieniu do organizacji o których mowa w ust.1 bądź wystąpieniu decyduje Zarząd.

6

Towarzystwo może powoływać sekcje naukowe.

7

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i oznak.

 

Rozdział II

Cele DZIAŁANIA i Sposoby Realizacji

8

Celem Towarzystwa jest:

1. Promowanie wiedzy i inspirowanie badań nad strukturą, metabolizmem i czynnością kości i stawów w stanie zdrowia i choroby, ze szczególnym uwzględnieniem: chrząstki stawowej, zaburzeń czynnościowych narządu ruchu i metabolizmu kości.

2. Dążenie do zrzeszania lekarzy, naukowców z różnych dziedzin i innych osób zainteresowanych zagadnieniami chorób kości i stawów.

3. Upowszechnianie wśród członków najnowszych zdobyczy nauki, podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych i rozwijanie badań naukowych.

4. Dążenie do optymalizacji metod leczenia z uwzględnieniem leczenia operacyjnego, farmakologicznego, przeciwbólowego, psychoterapii i fizjoterapii.

5. Współpraca z władzami administracyjnymi, Służbą Zdrowia i towarzystwami naukowymi w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych.

6. Inspirowanie ruchu wydawniczego i propagowanie wiedzy o chorobach kości i stawów wśród lekarzy oraz w społeczeństwie.

7. Organizowanie współpracy naukowej i specjalistycznej z towarzystwami zagranicznymi oraz reprezentowanie polskiej osteoartrologii za granicą. Towarzystwo zamierza wejść w skład Europejskiego Towarzystwa Osteoartrologicznego (ESOA), które jest członkiem Europejskiej Ligi Walki z Reumatyzmem (EULAR).

9

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie sympozjów i zebrań naukowych, zjazdów krajowych i międzynarodowych.

2. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia w Polsce poziomu wiedzy przez rozpowszechnianie metod rozpoznawania i leczenia chorób kości stawów oraz współdziałanie w tym zakresie z władzami administracyjnymi, Służbą Zdrowia i towarzystwami naukowymi.

3. Szerzenie wiedzy popularno-naukowej dotyczącej chorób kości i stawów oraz upowszechnianie zasad ich profilaktyki w społeczeństwie.

4. Występowanie z opiniami, wnioskami naukowymi i organizacyjnymi dotyczącymi problemów chorób kości i stawów jak również spraw dotyczących członków Towarzystwa, do Władz, Samorządu Lekarskiego i innych stowarzyszeń.

5. Organizowanie konkursów naukowych, popieranie działalności naukowej członków Towarzystwa.

6. Wydawanie czasopisma poświęconego badaniom naukowym.

7. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w ramach realizacji swoich celów statutowych.

 

Rozdział III

Członkowie Towarzystwa oraz ich prawa i obowiązki

10

Członkami Towarzystwa mogą być lekarze oraz inne osoby fizyczne i prawne interesujące się diagnostyką,  leczeniem chorób kości i stawów oraz badaniami naukowymi w tym zakresie.

11

W skład Towarzystwa wchodzą członkowie:

– zwyczajni

– honorowi

– wspierający

12

1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Towarzystwa.

2. Członek zwyczajny ma prawo czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa, uczestniczenia we wszystkich zebraniach naukowo-dydaktycznych i imprezach organizowanych przez Towarzystwo.

3. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji.

13

1.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która szczególnie zasłużyła się w realizacji celów Towarzystwa.

2.Członkiem honorowym może zostać zarówno obywatel polski jak i cudzoziemiec.

3.Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie Członków.

4.Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego w przypadku cudzoziemców.

5. Członek honorowy zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.

14

1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa.

2.Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

3.Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.

15

Członek zobowiązany jest do:

1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych,

3) regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.

16

1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa zgłoszonej na piśmie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres dwóch lat,

4) wykluczenia z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, postanowień, uchwał i regulaminów Towarzystwa, a w szczególności nie wykonania istotnych zobowiązań wobec Towarzystwa.

2. Decyzje o wykreśleniu i wykluczeniu podejmuje w drodze uchwały Zarząd, który zobowiązany jest niezwłocznie listem poleconym zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

17

Władzami Towarzystwa są:

1) Walne Zgromadzenie Członków

2) Zarząd

3) Komisja Rewizyjna

18

1.Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa cztery lata.

2. W razie zmniejszenia się składu władz Towarzystwa wymienionych w 17 pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

3.Członkowie władz pełnią swoją funkcję honorowo.

4. Uchwały władz Towarzystwa, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Tajne głosowanie urządza się przy wyborach i odwołaniu członków władz, a także na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

19

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia członków na piśmie co najmniej na trzydzieści dni przez wyznaczonym terminem zgromadzenia.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby uprawnionych członków,

2) w drugim terminie – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

20

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz w roku.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek co najmniej 1/5 liczby członków Towarzystwa, potwierdzony na piśmie.

5.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa należy:

1) uchwalenie głównych kierunków działalności Towarzystwa na najbliższą kadencję,

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4) wybór i odwoływanie Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5) nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,

6) zatwierdzenie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

7) uchwalanie wysokości składki członkowskiej,

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o wykreśleniu i wykluczeniu z Towarzystwa,

9) rozpatrywanie spraw wniesionych pod obrady przez Zarząd,

10) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Towarzystwa,

11) podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się Towarzystwa.

 

ZARZĄD

22

1.Zarząd składa się z 11 członków w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów  przy obecności co najmniej  połowy członków Zarządu w tym Przewodniczącego i Zastępcy, w razie równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Zarządu.

23

Do zadań Zarządu Towarzystwa należy:

1) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia  Członków,

2) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz  i działanie w jego imieniu,

3) zarządzanie majątkiem Towarzystwa w ramach uprawnień nadanych przez Walne Zgromadzenie,

4) organizowanie co 2 lata Zjazdów Naukowych poprzez powoływanie przewodniczących komitetów organizacyjnych, komisji naukowych, referentów tematów  głównych, ustalanie terminów, tematyki i miejsca zjazdów,

5) ustalenie z właściwymi władzami zasady udziału Towarzystwa w krajowych, międzynarodowych i zagranicznych zjazdach i imprezach naukowych,

6) przyjmowanie, odwoływanie i wykreślanie członków,

7) powoływanie i rozwiązywanie sekcji, komitetów, komisji itp. oraz nadzorowanie ich działalności,

8) rozpatrywanie odwołań członków sekcji naukowych,

9) występowanie z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego, w sprawach nagród i odznaczeń państwowych, powoływania do instytucji naukowych i społecznych o charakterze ogólnokrajowym,

10) powoływanie składu Komitetu Redakcyjnego czasopisma,

11) powoływanie komisji problemowych,

12) w uzasadnionej sytuacji finansowej Zarząd ma prawo podnieść wysokość składki członkowskiej o 50% aktualnej wysokości.

 

KOMISJA REWIZYJNA

24

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, którzy ze swego grona wybierają Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.

25

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Towarzystwa,

2) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności,

3) prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądania wyjaśnień,

4) prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze Towarzystwa

26

Majątek towarzystwa powstaje ze składek członkowskich darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności społecznej.

27

Do składania oświadczeń woli, podpisywania pism, dokumentów, oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Przewodniczący Zarządu, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego jednoosobowo na podstawie pisemnego upoważnienia przez Przewodniczącego.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie się TOWARZYSTWA

28

Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, podjętej większością 2/3 głosów.

29

Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: