Dla lekarzy

P34 STOPIEŃ PRZESTRZEG ZALECEŃ PRZEWLEKŁEJ TERAPII ALENDRONIANEM 70 PRZEZ PACJENTKI LECZONE Z POWODU

 
III Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 24-26.09.2009
Streszczenia:
Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2009, vol 11 (Suppl. 2), s:150-151.
 
 
P34
STOPIEŃ PRZESTRZEGANIA ZALECEŃ PRZEWLEKŁEJ TERAPII ALENDRONIANEM 70 PRZEZ PACJENTKI LECZONE Z POWODU OSTEOPOROZY
 
Sewerynek E.1,2, Stuss M.1,2, Małkowski B.2, Karzewnik E.3 i regionalna grupa programu Scholaris (Tabaszewska M., Lasota M., Krupińska G., Glądalska A.), Horst-Sikorska W.4
 
1 Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
2 Poradnia Leczenia Osteoporozy Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi;
3 Poradnia Endokrynologiczna Wojewódzkiego Szpitala w Piotrkowie Tryb.
4 Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
Wstęp. Wykazano, iż ponad 50% pacjentów leczonych z powodu chorób przewlekłych, w tym osteoporozy, przerywa terapię w ciągu pierwszego roku jej stosowania. Problem ten narasta z czasem trwania obserwacji. Stwierdzono, iż 13% pacjentów z osteoporozą w ogóle nie rozpoczyna leczenia, a ponad 20% przerywa terapię w ciągu pierwszych 4 miesięcy trwania choroby. Wykazano, iż przestrzeganie przez pacjentów wprowadzonej terapii osteoporozy poprawia gęstość mineralną kości i zmniejsza ryzyko złamań.
            Celem pracy była ocena, w rocznym badaniu prospektywnym, stopnia przestrzegania zaleceń terapii przewlekłej preparatem alendronian 70 przez pacjentki leczone z powodu osteoporozy.
Materiał i Metody. Ocenie poddano 153 pacjentki w wieku od 48 do 89 lat z rozpoznaną osteoporozą leczone alendronianem 70mg, jeden raz w tygodniu, przez okres roku. Wzięto pod uwagę czas trwania choroby, ciągłość i systematyczność przyjmowania leków oraz przyczynę przerwania stosowanego leczenia.
Wyniki. Ułatwienie pacjentowi kontaktu z lekarzem, stały dostęp do leku oraz częste wizyty w znaczny sposób poprawiają stosowanie się pacjentów do zaleceń. Podczas trwania badania przesterzeganie zasad terapii u wszystkich uczestniczek badania był wysoki i łącznie wyniósł 93,9%. Najczęstszą przyczyną przerwania leczenia były objawy niepożądane stosowanego preparatu. Wiek oraz wykształcenie nie miały wpływu na przestrzeganie terapii. Najgorsze wyniki uzyskano w grupie pacjentek leczonych z powodu osteoporozy dłużej niż 5 lat, szczególnie w podgrupie u której włączono alendronian 70 pierwszy raz lub podjęto leczenie po przerwie.
Omówienie. Uzyskane wyniki wskazują na fakt lepszego przestrzegania zaleceń lekarskich przez pacjentów leczonych z powodu osteoporozy w trakcie dobrego monitorowania i terapii preparatem cotygodniowym. Momentami krytycznymi decydującymi o przerwaniu leczenia były objawy uboczne związane z terapią.
Wnioski. Nie wszyscy pacjenci leczeni z powodu osteoporozy kontynuują zalecone leczenie. Im rzadziej podawany lek i lepsze monitorowanie tym większy odsetek pacjentek kontynuujących terapię co potwierdzono w przeprowadzonym badaniu.
 
 
P34
THE DEGREE OF COMPLIANCE TO RECOMMENDATIONS OF CHRONIC THERAPY WITH ALENDRONATE 70 IN PATIENTS TREATED FOR OSTEOPOROSIS
 
Sewerynek E.1,2, Stuss M.1,2, Małkowski B.2, Karzewnik E.3 and regional group of Scholaris study (Tabaszewska M., Lasota M., Krupińska G., Glądalska A.), Horst-Sikorska W.4
 
1 Department of Endocrine Disorders and Bone Metabolism Medical University of Łódź;
2 Outpatient Clinic of Osteoporosis in Łódź;
3 Outpatient Clinic of Endocrinology in Piotrków;
4 Family Medicine Department, University of Medical Sciences, Poznań
 
Introduction. It has been shown that more than 50% of subjects with chronic disease, including osteoporosis, discontinue treatment during its first year. This problem increases with the time of observation. Additionally, it has been observed that 13% of women, prescribed oral daily alendronate, did not even start the treatment, while 20% of patients discontinued the therapy during the first 4 months. Compliant patients have achieved increased bone mass density with a simultaneous decrease of fracture risk.
The aim of this study was to assess the adherence to alendronate 70 over the period of 12 months in women with postmenopausal osteoporosis.
Material and Methods. Based on a prospective study of 153 patients, the compliance to alendronate 70 therapy was assessed in postmenopausal women, observed during one year.
Results. Facilitation of patient’s contacts with physician, continuous access to prescribed medication and frequent visits considerably improve the patients’ adherence to prescribed recommendations. During the study period, the compliance of all the study participants was high, amounting to total score of 93.9%. The most common reasons for incompliance to treatment were adverse effects of applied agent. Neither the patients’ age nor education level had any effect on the actual compliance level. The lowest compliance was found in the group of patients treated for osteoporosis longer than 5 years, especially in the subgroup where alendronate 70 was either introduced for the first time or readministered after discontinuation.
Conclusions. The received results showed that the better adherence to alendronate 70 therapy could depend on good monitoring and less frequent dose regimen.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.