Dla lekarzy

WPŁYW STĘŻENIA 25-HYDROXYWITAMINY D (25OH)D W SUROWICY NA METABOLIZM KOSTNY ZDROWYCH DZIECI POLSKICH


V Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 20-21.09.2013

Streszczenia:
Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2013, vol 15 (Suppl. 2).str 89-90

L46

WPŁYW STĘŻENIA 25-HYDROXYWITAMINY D (25OH)D W SUROWICY NA METABOLIZM KOSTNY ZDROWYCH DZIECI POLSKICH

Karczmarewicz E.1, Czekuć-Kryśkiewicz E.1, Jaworski M.1, Płudowski P.1, Górska A.2, Konstantynowicz J.3, Lorenc R.1

1Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

2Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

3Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Słowa kluczowe: 25(OH)D, markery obrotu kostnego, dzieci

Wstęp. Właściwe zaopatrzenie organizmu w witaminę D, mierzone stężeniem 25(OH)D w surowicy ma dobrze udokumentowany wpływ na status kostny i odporność mechaniczną kości u dorosłych.

Cel. Celem pracy jest zbadanie wpływu stężenia 25(OH)D w surowicy na metabolizm kostny u dzieci.

Materiał i metody. Stężenie w surowicy markerów kościotworzenia (OC, P1NP) i markera resorpcji (CTx) mierzono na aparacie Cobas e411 (Roche Diagnostics) u 161 zdrowych polskich dzieci (średni wiek: 9,47±4,94 lat; zakres: 1,92-19,66). Zaopatrzenie organizmu w witaminę D mierzono oznaczając stężenie 25(OH)D i PTH w surowicy na aparacie Cobas e411 (Roche Diagnostics). Skonstruowano panel wartości referencyjnych badanych markerów obrotu kostnego dla dzieci z uwzględnieniem płci i wieku.

Wyniki. Stężenie 25(OH)D w surowicy <10 ng/ml stwierdzono u 25,0% dzieci, 10-20 ng/ml u 40,8% dzieci, natomiast >20 ng/ml u 34,2% badanych. Tylko u 12,5% dzieci stężenie 25(OH)D było >30 ng /ml. Zaobserwowano wysokie dodatnie korelacje między wszystkimi badanymi markerami obrotu kostnego (R w zakresie 0,67-0,76, p<0,001). Ujemna korelacja między stężeniem 25(OH)D i PTH w surowicy (R=-0,26, p=0,002) wskazuje na odwrotnie proporcjonalną zależność między tymi parametrami. Wieloczynnikowa analiza regresji wykazała, że stężenie 25(OH)D w surowicy jest silnym i dodatnim determinantem stężenia OC, P1NP i CTx w surowicy u zdrowych dzieci, warunkując 10,3% zmienności stężenia OC (p<0,001), 12,5% stężenia P1NP (p<0,0001), i 16,2% stężenia CTx (p<0,0001). Nie wykazano wpływu stężenia PTH w surowicy na metabolizm kostny u dzieci.

Wnioski. Silna pozytywna zależność między stężeniem 25(OH)D w surowicy a stężeniami markerów kościotworzenia i resorpcji wskazuje, że właściwe zaopatrzenie w witaminę D może mieć istotny wpływ na budowę optymalnej szczytowej masy kostnej u dzieci

Wsparcie finansowe: CMHI Internal Grants: S109/09, 181/07, Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5412/B/P01/2010

Pozyskanie analizatora Cobas E411 (Roche Diagnostics) i zamrażarek ultra-niskiej temperatury MDF-U500Vx (Sanyo) zostały współfinansowane przez EFRR (fundusze strukturalne UE) projektu POIG.02.01.00-14-059/09

 

L46

Bone metabolism is influenced by serum 25-hydroxyvitamin D in healthy children

Karczmarewicz E.1, Czekuc-Kryskiewicz E.1, , Jaworski M.1, Czech-Kowalska J.2, Gorska A.3, Konstantynowicz J.4, Pludowski P.1, Piskorski J.5, Lorenc R.1

1Department of Radioimmunology, Biochemistry and Experimental Medicine, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland

2Neonatal Intensive Care Unit, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland

3Department of Family Medicine and Community Nursing, Medical University of Bialystok 4Department of Pediatrics and Developmental Disorder, Medical University of Białystok

5Institute of Physics, University of Zielona Gora, Zielona Gora, Poland

Keywords: 25(OH)D, bone metabolism markers, children

         Introduction. Serum 25(OH)D concentrations for optimal bone metabolism in children is unknown. Only few data exist describing the effects of increasing serum 25(OH)D on bone metabolism markers.

         Aim. The aim of the study was to explore the association between serum 25(OH)D and bone metabolism markers in children.

         Patients and methods. Serum levels of bone formation (OC, P1NP) and bone resorption (CTx) markers (Cobas e411, Roche Diagnostics) were determined in 161 healthy children (mean age: 9.47±4.94 years; range: 1.92-19.66). Vitamin D status was evaluated by serum levels of 25(OH)D and PTH (Cobas e411; Roche Diagnostics). Bone metabolism markers reference intervals was prepared according to age and gender.

         Results. Serum 25(OH)D levels <10 ng/ml were described in 25.0% children, 10-20 ng/ml in 40.8% children and >20 ng/ml in 34.2% cases. Only 12.5% patients have serum 25(OH)D >30 ng /ml. Positive correlations were observed among the three bone metabolism markers (R at range 0.67-0.76, p<0.001). The correlation between serum 25(OH)D and PTH (R=-0.26, p=0.002) indicate significant negative association between these parameters. Multivariate analysis for predictors of age-adjusted bone metabolism markers showed that serum 25(OH)D was strongly and positively associated with OC, P1NP and CTx in healthy children, explaining 10.3% of the variance in OC (p<0.001), 12.5% in P1NP (p<0.0001), and 16.2% in CTx (p<0.0001). Not significant effect of PTH on bone metabolism was evidenced in our study.

         Conclusions. Strong and positive association of serum 25(OH)D with bone formation as well as resorption markers indicates that proper vitamin D status is very important for bone health especially in period of bone mass accrual.

         Financial support: CMHI Internal Grants: S109/09, 181/07, Ministry of Science and Higher Education Grant 5412/B/P01/2010

         Acquiring of Cobas e411 analyzer (Roche Diagnostics) and ultra-low temperature freezers MDF-U500Vx (Sanyo) were co-financed by ERDF (EU Structural Funds) project POIG.02.01.00-14-059/09

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: