Dla lekarzy

WYSTĘPOWANIE OSTEOPOROZY WŚRÓD ZDROWYCH DOROSŁYCH NA PRZYKŁADZIE SZCZEGÓLNEJ POPULACJI PRACOWNIKÓW


VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 25-26.09.2015

 

 

P02

WYSTĘPOWANIE OSTEOPOROZY WŚRÓD ZDROWYCH DOROSŁYCH NA PRZYKŁADZIE SZCZEGÓLNEJ POPULACJI PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU

Wawrzyniak  A.1, Ziemska B.2, Marcinkowska M.1, Michalak M.3, Marcinkowski J.4

1Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

2Przychodnia Medycyny Pracy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

3Katedra i Informatyki i Statystyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

4Katedra Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

Słowa kluczowe: osteoporoza, zdrowi dorośli, badania okresowe, pracownicy uniwersytetu medycznego


Wstęp. Osteoporoza jest chorobą przebiegającą przez długi czas asymptomatycznie. Złamanie osteoporotyczne jest często jej pierwszym objawem. Konsekwencje mogą mieć charakter ogólnoustrojowy. Są to powikłania zapalne płuc, dróg moczowych, odleżyny, sarkopenia, postępujące zmniejszenie masy kostnej, czasem nawet zgon. Profilaktyka stanowi najlepszą metodą na uniknięcie poważnych następstw złamań osteoporotycznych.

Cel. Celem pracy była ocena występowania czynników ryzyka złamań niskoenergetycznych wśród pracowników Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu poddanych obowiązkowym badaniom okresowym.

Materiał i metody. Badanie ankietowe przeprowadzono u 277 pracowników w wieku 40 lat lub powyżej (138 kobiet i 89 mężczyzn).

Wyniki. Wśród badanych po 50. roku życia ubytek wzrostu ≥2 cm wystąpił u 43% w porównaniu z 23% w grupie wiekowej 40-50 lat. Odpowiednio ubytek wzrostu ≥4 cm wystąpił u 14% vs 3%. Wywiad chorobowy dotyczący złamań w dzieciństwie był znamiennie częściej dodatni w grupie mężczyzn niż kobiet. Wysokie ryzyko złamań wg kalkulatora FRAX występowało u 2 osób (obu po 50. r.ż.). Złamania niskoenergetyczne w wywiadzie występowały u 15% ankietowanych.

Wnioski. 1. Okresowe badania profilaktyczne pracowników stanowią dobrą okazję do oceny ryzyka osteoporozy i złamań.

2. Co dziesiąty pacjent z badanej grupy wymaga diagnostyki ukierunkowanej na bezobjawowe złamania trzonów kręgowych.

3. U około 15% badanej grupy występują wskazania do rozważenia farmakoterapii przeciwosteoporotycznej z powodu wcześniejszych złamań niskoenergetycznych.

 

 

 

P02

OSTEOPOROSIS IN A POPULATION OF HEALTHY ADULTS AS EXEMPLIFIED BY THE STAFF OF THE POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES  

Wawrzyniak  A.1, Ziemska B.2, Marcinkowska M.1, Michalak M.3, Marcinkowski J.4

1Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

2Przychodnia Medycyny Pracy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

3Katedra i Informatyki i Statystyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu  

4Katedra Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu  

Key words: osteoporosis, healthy adults, periodic prophylactic examinations, staff of university of medicine


Objectives. Osteoporosis is a long-term asymptomatic disease. The first symptoms are often osteoporotic fractures. The repercussions also lead to systemic complications, pneumonia, cystitis, bed sores, sarcopenia/muscle atrophy, continuous bone mass loss and sometimes death. Prophylaxis is the best way to  prevent serious consequences of fragility fractures.

Aim. The aim of this study was to find out how many employees of the Poznan University of Medical Sciences who underwent periodic prophylactic examinations are at risk from osteoporotic fractures.

Materials and methods. The study based on a questionnaire was performed among 277 respondents over 40 years old (138 women and 89 men).

Results. In the study group aged over 50 high losse above 2 cm occurs 45% vs 23% compared with the group aged 40-50. High losse above 4 cm occurs 14% vs 3% in the younger group. Medical histories revealed significantly more frequent occurrence of fractures in childhood among men than women. High risk in FRAX calculator was found in 2 subjects (both over 50 years old). Previous fragility fractures occurred in 15% of the participants.

Conclusions. 1. Periodic prophylactic examinations of employees are a good opportunities to select patients with high and intermediate risk of osteoporotic fractures.

2. Every tenth patient needs further tests focused on asymptomatic spine fractures.

3. About 15% of the study group were indicated as individuals that should consider using pharmacotherapy against osteoporosis because of previous fragility fractures.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: