Dla lekarzy

DIAGNOSTYKA BIOCHEMICZNA W OSTEOPOROZIE

I Krakowskie Sympozjum Szkoleniowe – OSTEOPOROZA
Kraków 19.09.1994

Streszczenia:
druk organizatorzy sympozjum – Oddział Krakowski Polskiej Fundacji Osteoporozy i Sekcja Osteoartrologii PTL.
Materiały kongresowe; s23.

 
DIAGNOSTYKA BIOCHEMICZNA W OSTEOPOROZIE

Roman Lorenc
Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej,
Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20
 
Postęp metodyczny i aparaturowy lat ostatnich (densytometria i markery kostne) umożliwił zarówno wcześniejsze wykrywanie zmian os-teoporotycznych w kośćcu jak również uściślenie tempa ubytku masy kost­nej u badanych pacjentów. Z kolei rozszerzenie badań densytometry-cznych o badania biochemiczne nie tylko pozwoliło na uzyskanie informa­cji dotyczących kościotworzenia i resorpcji tkanki kostnej, ale również ob­liczeń wartości obrotu kostnego. W prowadzonych protokołach badaw­czych u pacjentów dorosłych i u dzieci przeprowadzono weryfikację przy­datności oznaczeń osteokalcyny, prokolagenu I i III oraz frakcji kostnej fos­fatazy zasadowej w monitorowaniu kościotworzenia, a także pirydynoliny, dezoksypirydynoliny i hydroksyproliny jako markerów resorpcji. Uzyskane wyniki porównano z wartościami sparowanych wiekowo zdrowych pacjen­tów zarówno odnośnie wartości ubytku masy kostnej jak również wartości obrotu kostnego.
 
 

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.