Dla lekarzy

NAJNOWSZY EUROPEJSKI RAPORT UJAWNIA OGROMNĄ LUKĘ TERAPEUTYCZNĄ I DYSPROPORCJE W LECZENIU OSTEOPOROZY

Osteoporoza stanowi ogromne obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej w całej Europie, czego dowodem jest 4,3 miliona złamań osteoporotycznych i koszty opieki zdrowotnej przekraczające 56 miliardów euro rocznie.

Przedstawiająca kluczowe dane z 29 krajów europejskich publikacja „Osteoporoza w Europie: kompendium raportów specyficznych dla krajów” wskazuje, że w niektórych krajach duże obciążenie osteoporozą stoi w wyraźnym kontraście z niewystarczającą opieką, świadczeniem usług i leczeniem osteoporozy.

Nowa publikacja dokonuje przeglądu i opisu obecnego obciążenia osteoporozą w każdym z państw członkowskich UE oraz Szwajcarii i Wielkiej Brytanii (określanych jako EU27+2) oraz przeprowadza audyt kluczowych wskaźników w czterech obszarach:

1. obciążenie chorobą

2. zasady strukturalne

3. zabezpieczenie świadczeń

4. realizacja świadczeń.

Szczegółowe dane zostały zaczerpnięte z bieżącej publikacji „SCOPE 2021: a new scorecard for osteoporosis in Europe”, która przedstawia dane zbiorcze.

Biorąc pod uwagę znaczenie tych ustaleń dla europejskiej polityki opieki zdrowotnej, Międzynarodowa Fundacja Osteoporozy (IOF) zebrała kluczowe dane z dwóch powiązanych publikacji naukowych SCOPE 2021 w nowym ilustrowanym raporcie podsumowującym. Raport podsumowujący, który zawiera 10-punktowe wezwanie do działania, a także powiązany zestaw slajdów, arkusze informacyjne dla poszczególnych krajów oraz infografiki, jest dostępny na stronie internetowej IOF.

 

Profesor John Kanis, główny autor i honorowy prezes IOF, stwierdził:

„Chociaż stwierdziliśmy duże różnice w zabezpieczeniu i realizacji usług, wszystkie 29 przebadanych krajów europejskich boryka się z ogromnym obciążeniem osteoporozą i złamaniami, co ma znaczny wpływ na obecne i przyszłe budżety opieki zdrowotnej. Łącznie obciążenie ekonomiczne bieżącymi i wcześniejszymi złamaniami osteoporotycznymi oszacowano na blisko 57 miliardów euro w 2019 r., przy szacunkowej liczbie 248 487 zgonów związanych z nimi zgonów. Ponieważ przewiduje się, że liczba kobiet i mężczyzn w wieku 75 lat lub więcej wzrośnie odpowiednio o ponad 29% i 42% w latach 2019-2034, roczna liczba złamań osteoporotycznych znacznie wzrośnie. Oczekuje się, że w wymienionym okresie wzrośnie o około +24,8%, osiągając 5,34 miliona rocznie złamań osteoporotycznych”.

„Te alarmujące prognozy powinny zainspirować wspólne działania ze strony wszystkich organów opieki zdrowotnej w Europie”.

 

W kompendium raportów krajowych z 2019 r. dane dotyczące 15 z 16 wskaźników na karcie wyników dotyczących świadczenia opieki zdrowotnej, reprezentujących trzy dziedziny, porównano z danymi z 2010 r. Wyniki poprawiły się lub znacznie poprawiły się w 15 krajach, pozostały na niezmienionym poziomie w 8 krajach, a pogorszyła się w 3 krajach. Chociaż karta wyników pokazuje, że istnieje znaczna potrzeba poprawy w całej Europie, jest to szczególnie pilna w tych krajach, w których świadczenie usług lub ich absorpcja jest niewystarczająca wobec dużego obciążenia chorobami.

 

Wśród dalszych ustaleń, SCOPE i raporty dla poszczególnych krajów wykazały:

• Przewiduje się, że krajami o największej rocznej liczbie złamań osteoporotycznych w 2034 r. będą: Niemcy (966 800), Włochy (701 600) i Wielka Brytania (665 000). Kraje te odnotowały również największy bezwzględny wzrost liczby kobiet z osteoporozą w latach 2010-2019.

• We wszystkich krajach prawdopodobieństwo złamania szyjki kości udowej w ciągu życia u kobiet w wieku powyżej 50 lat wynosiło 15%, ale wskaźniki różniły się znacznie w zależności od kraju, od 7,0% w Rumunii do 25,1% w Szwecji •Najwyższy koszt złamań osteoporotycznych na mieszkańca (w 2019 r.) odnotowano w Szwajcarii (403 euro), a następnie w Danii (251 euro), Szwecji (230 euro) i Niemczech (167 euro).

• Około 60% państw członkowskich UE oferowało przynajmniej minimalną zalecaną liczbę 11 jednostek DXA na milion populacji. Chociaż w Europie w 2019 roku dostępnych było o 5% więcej jednostek DXA w porównaniu z rokiem 2010, jest to jednak niewielki wzrost, biorąc pod uwagę fakt, że w tym samym okresie liczba złamań wzrosła o około 17%.

• Odsetek państw członkowskich oferujących pełną refundację leczenia osteoporozy wzrósł z 27% w 2010 r. do 44% w 2019 r. Ograniczenia lub restrykcje dotyczące refundacji występują w w 15 krajach, z wyraźnymi ograniczeniami w Belgii, Grecji i Czechach.

• Specyficzne dla kraju modele FRAX (narzędzie do oceny ryzyka złamania – online) są dostępne we wszystkich krajach z wyjątkiem Cypru, Łotwy, Luksemburga i Słowenii. Krajem o największym wykorzystaniu FRAX online była Słowenia (41 894 sesji/milion osób, przy użyciu modelu zastępczego w Wielkiej Brytanii), a najniższym – Bułgaria (49 sesji/milion osób).

• Średnio lukę w leczeniu osteoporozy (odsetek kobiet, które przekraczają próg interwencji, ale nie zostają objęte leczeniem) oszacowano na 71%. Najwyższe w Bułgarii (87%) i Estonii (84%). Najniższe, choć nadal znaczne stwierdzono w Irlandii (32%), Danii (43%) i Grecji (43%).

• Wykazano, że zabieg chirurgiczny przeprowadzony w ciągu 48 godzin od złamania szyjki kości udowej znacząco zmniejsza śmiertelność i zwiększa odsetek pacjentów powracających do pierwotnego miejsca zamieszkania. W pięciu z 29 krajów, w tym na Cyprze, w Grecji, Włoszech, Portugalii i Hiszpanii, zgłoszono, że czas oczekiwania między przyjęciem do szpitala, a interwencją chirurgiczną był średnio dłuższy niż 48 godzin.

 

Profesor Cyrus Cooper, przewodniczący IOF, podsumował:

„Tylko dziewięć z 29 krajów europejskich przebadanych w tym raporcie uznaje osteoporozę i choroby układu mięśniowo-szkieletowego za narodowy priorytet zdrowotny. To musi się zmienić. Celem wzmocnienia działań na rzecz profilaktyki, IOF wzywa do stworzenia ogólnoeuropejskiej strategii i równoległych strategii krajowych w celu zapewnienia skoordynowanej opieki nad chorymi z osteoporozą oraz zmniejszenia liczby złamań ich wyniszczającego wpływu na systemy opieki zdrowotnej i życie dotkniętych nim jednostek.”

 

SCOPE 2021, w tym publikacje naukowe, ilustrowany raport, arkusze informacyjne dla poszczególnych krajów i infografiki są dostępne pod online. KLIKNIJ TUTAJ!

 

Pozostałe publikacje:

POBIERZ: Willers C, Norton N, Harvey NC, Jacobson T, Johansson H, Lorentzon M, McCloskey EV, Borgström F, Kanis JA & the SCOPE review panel of IOF. Osteoporosis in Europe: A Compendium of country-specific reports. Arch Osteoporos 17, 23 (2022).

POBIERZ: Kanis JA, Norton N, Harvey NC, Jacobson T, Johansson H, Lorentzon M, McCloskey EV, Willers C, Borgström F. SCOPE 2021: a new scorecard for osteoporosis in Europe. Arch Osteoporos 16, 82 (2021).

 

The International Osteoporosis Foundation (IOF)

Międzynarodowa Fundacja Osteoporozy (IOF) to największa na świecie organizacja pozarządowa zajmująca się zapobieganiem, diagnozowaniem i leczeniem osteoporozy i powiązanych chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Członkami IOF są komitety naukowe, a także 300 stowarzyszeń pacjentów, organizacji medycznych i badawczych – wszyscy razem pracujący nad tym, aby profilaktyka złamań i zdrowi układu ruchu stały się priorytetem w opiece zdrowotnej na całym świecie.

Dowiedz się więcej. KLIKNIJ TUTAJ!

 

Misja Scorecard for Osteoporosis in Europe (SCOPE) ma na celu podniesienie świadomości w zakresie osteoporozy w Europie. SCOPE umożliwia porównanie jakości opieki nad pacjentem z osteoporozą w 27 krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE27) wraz z Wielką Brytanią i Szwajcarią (nazywana EU27+2). Osteoporoza to złożona, przewlekła choroba, której leczenie jest wielokierunkowe. Ulepszenia w farmakoterapii i technikach diagnostycznych w ciągu ostatnich 30 lat dostarczyły wysoce skutecznych sposobów na zmniejszenie ryzyka złamań osteoporotycznych. Jednak w Europie badania wykazały znaczną różnorodność leczenia osteoporozy w różnych krajowych. SCOPE podsumowuje kluczowe czynniki ryzyka osteoporozy, a także sposoby leczenia w każdym z analizowanych państw członkowskich Unii Europejskiej zwracając uwagę na rozbieżności w świadczeniu opieki zdrowotnej. Mogą one mogą służyć ustaleniu kryteriów w odniesieniu do opieki zdrowotnej UE. Ta aktualizacja oryginalnej publikacji SCOPE porównuje wyniki z 2010 r. do danych z roku 2019. Wyniki zapewniają aktualny przegląd sposobów leczenia osteoporozy przez powyższe lata, w obrębie krajów UE27+2 i między nimi. Głównym celem opracowania SCOPE było stworzenie zrównoważonego, wspólnego i optymalnego podejście do leczenia osteoporozy w krajach UE27+2.

1 lutego 2022-Nyon, Szwajcaria (Embargo)

Tłumaczenie: M. Berwecka

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.