Dla lekarzy

P12 OCENA GĘSTOŚCI TKANKI KOSTNEJ KRĘGOSŁUPA (ODCINEK LĘDŹWIOWY) PACJENTEK […]

III Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 24-26.09.2009
Streszczenia:
Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2009, vol 11 (Suppl. 2), s:124-125.
 
 
P12
OCENA GĘSTOŚCI TKANKI KOSTNEJ KRĘGOSŁUPA (ODCINEK LĘDŹWIOWY) PACJENTEK Z ROZPOZNANYM CZYNNOŚCIOWYM PODWZGÓRZOWYM BRAKIEM MIESIĄCZKI
 
Podfigurna-Stopa A., Męczekalski B.
 
Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
Słowa kluczowe: gęstość tkanki kostnej, osteoporoza, podwzgórzowy brak miesiączki
 
Podwzgórzowy brak miesiączki o charakterze czynnościowym spowodowany jest dysregulacją wydzielania GnRH i w konsekwencji zaburzeniem funkcjonowania osi podwzgórzowo – przysadkowo – jajnikowej. Jedną z głównych przyczyn wystąpienia czynnościowych zaburzeń podwzgórza jest ujemny bilans energetyczny, wynikający ze znacznej utraty masy ciała, nadmierny wysiłek fizyczny lub stres. Obserwowany u tych pacjentek brak miesiączki wiąże się z odległymi konsekwencjami niedoboru estrogenów takimi jak zaburzenie funkcji rozrodczej, niepłodność oraz może prowadzić do obniżenia gęstości tkanki kostnej szczególnie w obrębie kręgosłupa. Zmiany w obrębie kręgosłupa o charakterze osteopenii czy osteoporozy zwiększają ryzyko złamań osteoporotycznych.
Cel pracy. Ocena gęstości tkanki kostnej u pacjentek z rozpoznanym czynnościowym podwzgórzowym brakiem miesiączki.
Materiał. 30 pacjentek w wieku 17-32 lat z rozpoznaniem czynnościowego podwzgórzowego braku miesiączki. Kobiety spełniały następujące kryteria:
– rozpoznanie wtórnego braku miesiączki, określanego jako brak miesiączki przez okres dłuższy niż 90 dni, niezwiązany z ciążą,
– obniżone stężenie LH w surowicy krwi – (poniżej 5 jm./ml),
– obniżone stężenie FSH w surowicy krwi (poniżej 5 jm./ml).
Metodyka. Ocena stężenia hormonu folikulotropowego (FSH), hormonu luteinizującego (LH), estradiolu (E2) w surowicy krwi. Ocena gęstości tkanki kostnej odcinka lędźwiowego kręgosłupa za pomocą badania densytometrycznego.
Wyniki. Pacjentki z rozpoznanym czynnościowym podwzgórzowym brakiem miesiączki charakteryzują się gęstością tkanki kostnej w odcinku L1– L4 kręgosłupa lędźwiowego średnio Z-score –1,16 g/cm3. Przytoczone wyniki świadczą o zmianach o charakterze osteopenii odcinka lędźwiowego kręgosłupa u tych pacjentek.
Wnioski. Stany związane z hipoestrogenizmem takie jak niewydolność podwzgórzowo-przysadkowa prowadzą do istotnego obniżenia gęstości tkanki kostnej.Istotne znaczenie w zapobieganiu takich powikłań jak osteoporoza ma wykonywanie badań densytometrycznych odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Pozwala to na wczesne wykrycie zaburzeń w zakresie gęstości tkanki kostnej i szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia.
 
 
P12
THE ESTIMATION OF SPINAL BONE MASS DENSITY (LUMBAR PART SPINE) OF PATIENTS WITH FUNCTIONAL HYPOTHALAMIC AMENORRHEA
 
Podfigurna-Stopa A., Męczekalski B.
 
Department of Gynaecological Endocrinology Karol Marcinkowski University of Medical Sciencies in Poznań, Poland
 
Key words: bone mass density, osteoporosis, hypothalamic amenorrhea
 
Introduction. Functional hypothalamic amenorrhea is caused by dysregulation of GnRH secretion and leads to dysfunction of hypothalamic-pituitary-ovarian axis. One of the main causes of functional hypothalamic disorders is negative energy balance, due to significant weight loss, and also excessive exercise or severe stress. Functional hypothalamic amenorrhea in these patients is related to further consequences of hypoestrogenism such as reproduction dysfunction, infertility and can lead to bone density decrease mainly in the vertebral column. Changes in the vertebral column such as osteopenia or osteoporosis can increase the risk of osteoporotic fractures occurrence.
The aim of the study. The estimation of bone mass density in patients with functional hypothalamic amenorrhea.
Material. 30 patients in the age of 17-32 with functional hypothalamic amenorrhea. Women meet the following requirements:
– at least a 3 months history of amenorrhea not due to pregnancy,
– at least one documented less then 5 U/ml serum LH levels,
– one documented less then 5 U/ml serum FSH levels
Methods. The concentration of serum folliculotrophin (FSH), lutropin (LH) and estradiol (E2) by radioimmunoassay (RIA). The estimation of lumbar spine bone mass density by densitometry (DEXA).
Results. Patients suffering from functional hypothalamic amenorrhea are characterized by decreased lumbar spine (L1-L4) bone density average Z-score: – 1,16 g/cm3.
Conclusions. Conditions related to hypoestrogenism such as of hypothalamus and pituitary insufficiency lead to essential decrease of bone density. Performing densitometry has a crucial meaning in prevention of lumbar spine osteopenia and osteoporosis. The densitometry provides bone density disorders detection and enables introduction of appropriate treatment.
 

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.