Dla lekarzy

PORTRET PFO

PFO jest instytucją pożytku publicznego, non-profit, nie prowadzącą działalności gospodarczej. §1. PFO została ustanowiona w 1990 roku i zarejestrowana w Sądzie Praga-Południe w Warszawie (N.R. 1128/91) z woli Fundatorów stanowiących równocześnie jej Zarząd Główny: Przewodniczący – Prof. dr hab. med. Janusz E. Badurski, Z-ca Przewodniczącego – Dr n. med. Andrzej Sawicki, Sekretarz – Dr n. med. Jerzy Samusik, Członkowie – Dr n. med. Stanisław Boczoń i Dr Mirosław Cybulko.

PFO jest instytucją pożytku publicznego, non-profit, nie prowadzącą działalności gospodarczej.
§1. PFO została ustanowiona w 1990 roku i zarejestrowana w Sądzie Praga-Południe w Warszawie (N.R. 1128/91) z woli Fundatorów stanowiących równocześnie jej Zarząd Główny: Przewodniczący – Prof. dr hab. med. Janusz E. Badurski, Z-ca Przewodniczącego – Dr n. med. Andrzej Sawicki, Sekretarz – Dr n. med. Jerzy Samusik, Członkowie – Dr n. med. Stanisław Boczoń i Dr Mirosław Cybulko.

Administracja PFO: Katarzyna Stupak (Sekretariat) i Mgr Daria Grześ (Finanse).

Zespół Badawczo-Organizacyjny: Dr Anna Nonna Nowak, Dr Stefan Daniluk, Mgr inż. Andrzej Dobreńko, Dr Elżbieta Jeziernicka.

Statut:
§2. PFO posiada osobowość prawną.
§3. Terenem działania PFO jest miasto Białystok, województwo podlaskie, teren całego kraju oraz zagranica.
§4. Siedzibą PFO jest miasto Białystok.
§5. Nadzór nad PFO sprawuje Minister Zdrowia.

II. Cele, środki i zasady działania PFO:
§6. Celem PFO jest gromadzenie środków finansowych na pokrycie kosztów działalności popularyzatorskiej, naukowej i leczniczej zmierzającej do zwalczenia chorób inwolucyjnych układu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem osteoporozy, choroby o znaczeniu społecznym, polegającej na zrzeszotnieniu kości i utracie masy kostnej prowadzącej do złamań kości, szczególnie w starszym wieku.

§7. Realizując cele określone w § 6. PFO:

 1. podejmuje niezbędne badania naukowe i popularno-naukowe oraz zapewnia ich finansowanie,
 2. promuje, popularyzuje i finansuje powszechnie uznane za najskuteczniejsze metody leczenia osteoporozy,
 3. organizuje sympozja i posiedzenia naukowe dla lekarzy leczących osteoporozę i chorobę zwyrodnieniową stawów,
 4. ustala i wyznacza uczestników sympozjów krajowych i zagranicznych oraz zapewnia publikacje w piśmiennictwie polskim osiągnięć i doniesień z ww. sympozjów,
 5. organizuje kursy i szkolenia lekarzy leczących osteoporozę, również we współpracy z istniejącą siecią nauczania podyplomowego.

§ 8. PFO dla osiągnięcia swoich celów wspiera działalność innych osób prawnych i fizycznych, jak i instytucji, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi PFO.
§ 9. Majątek Fundacji stanowią następujące składniki:

 1. środki finansowe zgromadzone na koncie PFO pochodzące od fundatorów,
 2. darowizny, spadki i zapisy od osób prawnych i fizycznych krajowych i zagranicznych,
 3. dochody ze zbiórek i imprez okolicznościowych,
 4. odsetki bankowe od kwot wymienionych w pkt. 1-3.

§ 10. Majątek wymieniony w § 9 służy realizacji statutowych celów PFO.

Schemat organizacyjny PFO: PFO jest członkiem IOF (International Osteoporosis Foundation – Międzynarodowej Fundacji Osteoporozy, reprezentowaną w Commission of National Societies IOF przez Prezesa PFO). Członkostwo PFO rzeczywiste, zbiorowe i wspierające uwarunkowane jest opłacaniem składek (od 2001 roku – 50 zł, co obejmuje pełny serwis informacyjny i prenumeratę „Postępów Osteoartrologii”).
Stały kontakt Zarządu Głównego i podejmowanie wspólnych inicjatyw możliwe jest dzięki sieci Regionalnych Oddziałów PFO w: Busku Zdroju, Bydgoszczy, Gryfowie Śląskim, Koszalinie, Krakowie, Kutnie, Lesznie, Lublinie, Łodzi, Łodzi, Radomsku, Sopocie, Sosnowcu, Szczecinie, Tarnobrzegu, Warszawie, Wrocławiu które aktualnie przekształcają się w samodzielne placówki zrzeszone we wspólnocie merytorycznej z PFO. Oddziały Regionalne PFO są lokalnymi organizatorami i popularyzatorami spraw związanych z osteoporozą. Celom diagnostyki i leczenia służy z kolei sieć 61 Poradni Leczenia Osteoporozy pod merytoryczną kuratelą PFO – Białystok, Bystrzyca Kłodzka, Czechowice-Dziedzice, Częstochowa, Człuchów, Duszniki Zdrój, Gdańsk, Gliwice, Grudziądz, Gryfów Śląski, Inowrocław, Kielce(2), Kołobrzeg, Konin, Kraków(4), Krosno, Kutno, Lądek Zdrój, Leszno, Lubartów, Lubin(2), Łódź(2), Mielec(2), Olsztyn, Ostrów Mazowiecka, Piotrków Trybunalski, Poznań, Przemyśl, Radomsko, Rzeszów, Sejny, Skarżysko Kamienna, Skierniewice(2), Sokółka, Sopot, Sosnowiec, Sucha Beskidzka, Szczawno-Zdrój, Szczecin, Tarnobrzeg, Tarnów, Ustka, Ustroń(2), Warszawa, Włoszczowa, Wolsztyn, Wrocław(3). Dzięki trzem posiadanym przez PFO mobilnym aparatom densytometrycznym DEXA DTX-100 i jednemu ultradźwiękowemu, wszystkie Poradnie Leczenia Osteoporozy , które nie miały w przeszłości lub nie mają obecnie własnych, miały i mają nieograniczoną możliwość diagnostyki zagrożenia złamaniami swoich pacjentów.
Lekarze Poradni od 1991 roku uczestniczą obligatoryjnie w prowadzonych przez nas corocznych kursach doskonalących. Warunkuje to przynależność do sieci Poradni PFO.

„Postępy Osteoartrologii”, rocznik PFO i Polskiego Towarzystwa Osteoartrologicznego (ISSN 0867-339X) jest naszym organem prasowym, wydawanym od 1987 roku, a 12 dotychczasowych, recenzowanych, indeksowanych przed Komitet Badań Naukowych, numerów powstało dzięki Komitetowi Redakcyjnemu w składzie: Prof. J. E. Badurski (red. nacz.), Prof. E. Bańkowski, Prof. W. Buczko, Prof. S. Czekalski, Doc. E. Czerwiński, Prof. A. Filipowicz-Sosnowska, Prof. Z. Gburek, Prof. R. Kreczko, Prof. R. Lorenc, Mgr J. Mierzejewska (sekretarka red.), Prof. S. Moskalewski, Dr med. J. Samusik (Sekretarz Kom. Red.), Dr med. A. Sawicki, Doc. T. Wagner.
„Postępy Osteoartrologii” publikują artykuły oryginalne wychodzące z nauk podstawowych i klinicznych, przeglądowe oraz tłumaczenia dotyczące chorób inwolucyjnych szkieletu z przeważającą tematyką związaną z osteoporozą i chorobą zwyrodnieniową stawów. Drukowane są w Wydawnictwie „Osteoprint” w Białymstoku. Ostatnie numery uwzględniają życzenia Czytelników i publikują przedruki oryginalnych wyników prób klinicznych, testujących leki stosowane w osteoporozie, oraz coroczną aktualizację informacji o osteoporozie we wszystkich jej aspektach. Temu celowi służy również coroczny „Biuletyn Informacyjny PFO” oraz „Postępy w dziedzinie osteoporozy” drukowane w „Medycynie Praktycznej”, stanowiące coroczne sprawozdanie z wydarzeń, publikacji prób klinicznych, osiągnięć nauk podstawowych i klinicznych oraz ustaleń i rekomendacji dotyczących patogenezy, diagnostyki i leczenia osteoporozy.

Formami działalności PFO są:

 • organizowanie (i/lub uczestnictwo) sympozjów krajowych z międzynarodowym uczestnictwem (do roku 2000 – 11)
 • spotkania w Towarzystwach Naukowych i organizowanych samodzielnie poświęconych osteoporozie (ponad 200)
 • prowadzenie corocznych (już 15) 2-3 dniowych „Kursów Zrozumienia, Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy”, od 1999 roku łącznie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Przygotowanych tam do samodzielnej pracy w Poradniach zostało ponad 4500 lekarzy
 • szkolenia dla Lekarzy Rodzinnych (Giżycko-2, Białystok-3, Warszawa-2, Olsztyn, Bydgoszcz).
 • uczestniczenie w audycjach radiowych i telewizyjnych n.t. osteoporozy, ostatnio z okazji Międzynarodowego Dnia Osteoporozy i Dekady Kości i Stawów WHO, ekspertyzy z dziedziny osteoporozy dla placówek Publicznej Służby Zdrowia, publikacje poglądowe n.t. osteoporozy w czasopismach popularno-naukowych oraz prowadzenie wykładów na Uniwersytetach Trzeciego Wieku dopełniają obrazu naszej codzienności.

  Obecność naszych członków na wielu sympozjach zagranicznych, dzięki czemu możliwe są coroczne w/w sprawozdania publikowane w Biuletynie Informacyjnym PFO, w Medycynie Praktycznej oraz prowadzenie uaktualniających kursów i szkoleń, w dużej mierze zawdzięczamy pomocy wielu firm farmaceutycznych.

  Z grandów naukowych PFO pokrywamy koszty prac naukowych, głównie epidemiologicznych oraz doktoratów członków PFO. Największymi przedsięwzięciami naukowymi są randomizowane, reprezentatywne badania epidemiologiczne, oceniające czynniki uczestniczące w metabolizmie kości wiodące do osteoporozy w województwie podlaskim (ponad 1000 osób losowo dobranych) oraz otwarte badanie częstości występowania osteoporozy (9000 osób) w województwach gdańskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Kontynuujemy wieloletnie badania oceny skuteczności prewencyjnej wapnia i preparatów witaminy D u kobiet z osteopenią.

  Wyzwaniem 2001 roku jest przygotowanie polskiego środowiska lekarskiego do przystosowania się do nowych rekomendacji IOF i WHO, dotyczących diagnostyki osteoporozy i zasad podejmowania decyzji leczniczych. Sukces tych usiłowań zależy od współuczestniczenia w tym dziele naszej aktywności popularyzatorskiej oraz Ministerstwa Zdrowia, jak i Kas Chorych. Jest to przedmiotem przyszłego XIV kursu w Szczyrku i zaplanowanych od 28 lutego spotkań w Warszawie, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi i Białymstoku, jak i tegorocznego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Osteoartrologicznego i Polskiej Fundacji Osteoporozy 27-29 września w Krakowie. Temu celowi służą „Rekomendacje PFO ds. Oceny Zagadnienia, Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy„.

 • Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: